Τροχοί & TIR

Μέχρι 17.500 ευρώ η επιδότηση για ηλεκτρικά ταξί

Καθορίστηκε στο 40% η επιδότηση που χορηγείται για την αγορά αμιγώς ηλεκτρικού ταξί (μόνο με μπαταρία) με ανώτερο ποσό τα 17.500 ευρώ και «μπόνους» υποχρεωτικής απόσυρσης ύψους 5.000 ευρώ. Επίσης η
Παρασκευή 30/12/2022 - 10:22
Κοινοποίηση στα Social Media
ηλεκτρικο ταξι taxiplon
Στην εταιρεία Taxiplon ανήκει το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό ταξί της χώρας μας, ένα Nissan LEAF

Καθορίστηκε στο 40% η επιδότηση που χορηγείται για την αγορά αμιγώς ηλεκτρικού ταξί (μόνο με μπαταρία) με ανώτερο ποσό τα 17.500 ευρώ και «μπόνους» υποχρεωτικής απόσυρσης ύψους 5.000 ευρώ. 


Επίσης η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος (η/ο), για εγκατάσταση σε οικιακό περιβάλλον ή σε χώρο στάθμευσης επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση, επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η/ο είναι μικρότερη των 500€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ Φ.Π.A.. 


Επιπλέον προσαυξήσεις ειδικών κατηγοριών


Επιπλέον, για την περίπτωση που η ιδιοκτησία της άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ είναι ατομική:
- Ειδικά για τις κατηγορίες ΑμεΑ, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού
Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.
- Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού
Ε.Δ.Χ οχήματος ΤΑΞΙ.
- Η προσαύξηση θα δίδεται μετά από έλεγχο του αριθμού των εξαρτώμενων μελών μέσω του Πίνακα 8 της
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίας φορολογικής χρήσης (Ε1) με το Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης.
- Ειδικά για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα είκοσι εννέα (29) έτη και είναι ήδη κάτοχοι άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000 €) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ. 

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι με βάση την υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ είναι άνω του ενός, και έκαστος εξ αυτών τυχαίνει να ανήκει στις ως άνω ειδικές κατηγορίες, το ποσό της προσαύξησης που δικαιούται ανάλογα με την εκάστη ειδική κατηγορία υπολογίζεται με βάση το ποσοστό που του αναλογεί στην υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ. 

Σε κάθε περίπτωση, αθροιστικά τα ποσά προσαύξησης των ειδικών κατηγοριών, δεν δύναται να υπερβαίνουν το ύψος του τελικού ποσού προσαύξησης ανά ειδική κατηγορία όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

ηλεκτρικά ταξί επιδότηση


Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια τα οποία με βάση τον παραπάνω πίνακα αυξάνουν το συνολικό ποσό επιδότησης πέραν της καθαρής αξίας του εκάστου οχήματος προς επιδότηση, το ανώτατο όριο της συνολικής επιδότησης ισούται με την καθαρή αξία του οχήματος (Λ.Τ.Π.Φ.). 

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας, συνυπολογιζόμενων τυχόν άλλων ενισχύσεων De Minimis που έχει λάβει ο δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ανά δικαιούχο/ ενιαία επιχείρηση, σε κυλιόμενη περίοδο τριών οικονομικών ετών. Για τις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές το αντίστοιχο ανώτατο όριο ενισχύσεων είναι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η.12.2021. Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν την προκαταβολή για την παραγγελία του οχήματος. 

Συγκεκριμένα, επιλέξιμα είναι τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του παρόντος μετά από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης. 

Ειδικά για τυχόν αποχαρακτηρισμούς ή αποσύρσεις του παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO5 και παλαιότερης, που έχουν γίνει πριν την δημοσίευση αυτής της απόφασης, η πράξη θεωρείται αποδεκτή, αρκεί να έχει γίνει από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μεταγενέστερα.

 Κάθε ωφελούμενος/τελικός αποδέκτης έχει το δικαίωμα υποβολής, στην επίσημη διαδικτυακή πύλη της δράσης https://prasinataxi.gov.gr, μιας (1) αίτησης ανά άδεια που κατέχει ή συμμετέχει ως συγκύριος ποσοστιαία, η οποία αφορά την αγορά ενός (1) οχήματος, ωστόσο υποχρεούνται στην τήρηση του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis). 

Η λιανική τιμή πώλησης του νέου οχήματος θα πρέπει να αντιστοιχεί: 

(α) Στην τιμή έκδοσης του βασικού μοντέλου. 

(β) Στην τιμή μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται με την παρούσα τυχόν τόκοι που προκύπτουν από διακανονισμό. Επίσης, στη λιανική τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται άλλα πιθανά κόστη (π.χ. κόστος εγκατάστασης πρόσθετων εξαρτημάτων), καθώς δεν είναι επιλέξιμα έξοδα μέσω της παρούσας δράσης. Το ποσό της επιδότησης του ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη θα αποδοθεί στον ατομικό/εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό που θα καταχωρήσει ο ίδιος στο πληροφοριακό σύστημα  με τα δικαιολογητικά Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, με βάση την υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, τότε το συνολικό ποσό της επιδότησης καταβάλλεται αναλογικά, με βάση το ποσοστό που διαθέτει έκαστος επί της αδείας του Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, και καταβάλλεται διακριτά στον ατομικό/εταιρικό λογαριασμό που θα υποδείξει έκαστος.


Δαπάνη επιχορήγησης ανά Περιφέρεια


Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά κατηγορία Περιφέρεια παρουσιάζεται στον ακόλουθο
Πίνακα.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 1.350.000,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4.700.000,00
ΗΠΕΙΡΟΥ 1.400.000,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.670.000,00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2.400.000,00
ΑΤΤΙΚΗΣ 19.500.000,00
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1.500.000,00
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.700.000,00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 700.000,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2.000.000,00
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 600.000,00
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 700.000,00
ΚΡΗΤΗΣ 1.720.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 39.940.000,00

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά Περιφέρεια δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης του Φορέα Υλοποίησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα με την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, εντός του ορίου της συνολικής δαπάνης 
 

PreviousNext