Τροχοί & TIR

Μεταφορά αρχείων. Διαγωνισμός 100.000 ευρώ

Η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων) προκήρυξε διαγωνισμό για τη μεταφορά αρχείου και εξοπλισμού των Υπηρεσιών Νομαρχίας Αθηνών, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών για το έτος 2023 με την εκτιμώμενη
Δευτέρα 14/11/2022 - 11:29
Κοινοποίηση στα Social Media

Η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων) προκήρυξε διαγωνισμό για τη μεταφορά αρχείου και εξοπλισμού των Υπηρεσιών Νομαρχίας Αθηνών, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών για το έτος 2023 με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00€ (εκατό χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 80.645,16€ πλέον Φ.Π.Α. ύψους 19.354,84€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι 31/12/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης πίστωσης, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο, ενώ για συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 14η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 28η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στις 2 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι χίλια εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά (1.612,90€).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής, δηλαδή ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη συνολικά χαμηλότερη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (Ρ) για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα της Διακήρυξης.

PreviousNext