Τροχοί & TIR

Μεταφορά αρχείων. Διαγωνισμός 100.000 ευρώ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκήρυξε ηλεκτρονικό διαγωνισµό µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών µεταφορικού έργου των Υπηρεσιών αρµοδιότητας της ∆.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης. Ο δι
Πέμπτη 17/11/2022 - 09:38
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκήρυξε ηλεκτρονικό διαγωνισµό µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών µεταφορικού έργου των Υπηρεσιών αρµοδιότητας της ∆.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης.

Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών µεταφοράς αρχείου και εξοπλισµού των Υπηρεσιών Φορολογικού Αντικειµένου Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης, αρµοδιότητας της ∆.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης. Το αντικείµενο της σύµβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών µεταφοράς µεταξύ, αλλά και εντός, των Υπηρεσιών αρµοδιότητας της ∆.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης και θα υποδεικνύεται κάθε φορά στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι τα δροµολόγια θα περιλαµβάνουν και µεταφορικές υπηρεσίες από τις υπηρεσίες αρµοδιότητας της Ε’ ∆ΟΥ Θεσσαλονίκης προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και της ΑΑ∆Ε στην Αττική και αντιστρόφως από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και της ΑΑ∆Ε στην Αττική προς τις υπηρεσίες αρµοδιότητας Ε’ ∆ΟΥ Θεσσαλονίκης.

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00€ (εκατό χιλιάδων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισµός χωρίς Φ.Π.Α.: 80645,16 € πλέον Φ.Π.Α. ύψους:19354,84 €). Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την οριζόµενη ηµεροµηνία στο συµφωνητικό έγγραφο. Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης.

Η υποβολή των προσφορών γίνεται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 18/11/22 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 και η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 8/12/22, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00. Η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών θα είναι η 12/12/2022, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00.

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισµού.

Για πληροφορίες: Αρμόδια υπηρεσία είναι η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ε’ Προϋπολογισμού και Προμηθειών, Τηλ.: 23133 31932, e-mail: diataktis4215@n3.syzefxis.gov.gr

PreviousNext