Τροχοί & TIR

Μεταφορά αθλητών. Διαγωνισμός ύψους 106.160 ευρώ

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.) προκήρυξε διαγωνισμό για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών οδικών μετακινήσεων αθλητών εθνικών ομάδων - παραγόντων - επισήμων για το παγκόσμιο πρωτάθλημα BEACH
Παρασκευή 29/04/2022 - 12:14
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.) προκήρυξε διαγωνισμό για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών οδικών μετακινήσεων αθλητών εθνικών ομάδων - παραγόντων - επισήμων για το παγκόσμιο πρωτάθλημα BEACH HANDBALL νέων - νεανίδων και ανδρών - γυναικών στο Ηράκλειο Κρήτης στις 16-27/6/2022 εκτιμώμενης αξίας 106.160 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 13%).

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Αθλητική Ομοσπονδία, ΝΠΙΔ επιχορηγούμενο από το κράτος και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα (Πλην Γενικής Κυβέρνησης). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι το Σάββατο 14/05/22 και ώρα 23:00.

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 8841841, e-mail: info@hhf.org.gr. Αρμόδια για πληροφορίες: κα. Μάστορη Χρυσάνθη.

PreviousNext