Τροχοί & TIR

Μεταφορά βιολογικού υλικού. Διαγωνισμός 67.596,12 ευρώ

Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Τρίτη 19/03/2024 - 12:31
Κοινοποίηση στα Social Media
aima

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων μεταφορών (αίματος, παραγώγων αίματος, μοσχευμάτων και λοιπού βιολογικού υλικού) προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.596,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) διάρκειας ενός (1) έτους και έως εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι τις 3-4-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες: Τηλ.: 213 2088715 και e-mail: prom@hippocratio.gr 

PreviousNext