Η Περιφέρεια Αττικής προσκαλεί τους οικονομικούς Φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.goν.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστημικού διαγωνισμού 94932), εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως το Σάββατο 12-9-2020 και ώρα 15:00 μμ.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.

Είναι δυνατή η κατακύρωση Συμβάσεων για ολόκληρη ή για μεγαλύτερη ποσότητα μέχρι 15% ή 30% (ανάλογα με την προϋπολογισθείσα αξία των εκάστοτε προσκλήσεων υποβολής προσφορών) της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού ή για μικρότερη ποσότητα μέχρι 50% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού με πρόταση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 105 παρ.1 του Ν. 4412/2016.

Η παρούσα πρόσκληση, οι Συμβάσεις που θα συναφθούν και οι όροι εκτέλεσης αυτών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών και για το οποίο δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, διέπονται από τους όρους της υπ' αρ. 6/2019 Διακήρυξης για την εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022. Περισσότερες πληροφορίες: tpromithion.n@patt.gov.gr