Τροχοί & TIR

Μεταφορά μαθητών σε Π.Ε. Λέσβου και Λήμνου

Η οικονομική επιτροπή της περιφέρεις Βορείου Αιγαίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει δικαίωμα συμμετοχής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμο
Πέμπτη 15/12/2022 - 09:59
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου

Η οικονομική επιτροπή της περιφέρεις Βορείου Αιγαίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει δικαίωμα συμμετοχής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας) να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη δρομολογίων για χρονικό διάστημα έως και 30-06-2023 και μέχρι την τυχόν ανάδειξη προσωρινών αναδόχων των σχετικών ανοιχτών διεθνή ηλεκτρονικών διαγωνισμών, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λέσβου & Λήμνου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι ύψους 140.277,06€ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 15% και του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 118.455,23€ πλέον Φ.Π.Α., ενώ κριτήριο ανάθεση αποτελεί η χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ, ήτοι μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

Οι κλειστοί φάκελοι θα κατατίθενται στη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, Ανδρομέδας 15, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, 2ος όροφος είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυδρομείου/ υπηρεσιών ταχυμεταφοράς μέχρι και την 20η/12/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Πληροφορίες: Τηλ.: 22513 53612, Email: v.santzilioti@pvaigaiou.gov.gr

PreviousNext