Τροχοί & TIR

Μεταφορά προσωπικού Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Διαγωνισμός 485.000 ευρώ

H Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών προκήρυξε διαγωνισμό αξίας 485.000 ευρώ (με ΦΠΑ) για την Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς του Προσωπικού της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και συγκεκριμένα για την κάλυ
Δευτέρα 02/10/2023 - 10:21
Κοινοποίηση στα Social Media

H Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών προκήρυξε διαγωνισμό αξίας 485.000 ευρώ (με ΦΠΑ) για την Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς του Προσωπικού της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και συγκεκριμένα για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του προσωπικού της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. προς και από τις εγκαταστάσεις των κεντρικών υπηρεσιών της Αρχής στο Ολυμπιακό Χωριό Αχαρνών, του Ν. Αττικής με λεωφορεία, με αφετηρίες κατανεμημένες στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.

Στο πλαίσιο του δικαιώματος προαίρεσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 50% τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τον ανάδοχο. Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 50%, ήτοι στο ποσό των €242.503,65 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% (προϋπολογισμός προαίρεσης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €214.605,00 και Φ.Π.Α.: €27.898,65).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €727.510,95 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% (προϋπολογισμός μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: €643.815,00 και Φ.Π.Α. : €83.695,95).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της, και δύναται να παραταθεί κατά ένα (1) έτος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/11/23, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Πληροφορίες: Τηλ.: +30 2131337372, +30 2131337269 και email: prom@igme.gr

PreviousNext