Τροχοί & TIR

Μεταφορές για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Διαγωνισμός 87.000 ευρώ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκήρυξε διαγωνισμό με Κριτήριο Κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες μεταφορών διαφόρω
Πέμπτη 06/04/2023 - 15:05
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκήρυξε διαγωνισμό με Κριτήριο Κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες μεταφορών διαφόρων υλικών - ειδών, όπως:

Α) Μεταφορά συμβατικού εξοπλισμού ή οποιαδήποτε άλλη μεταφορά αντικειμένων απαιτηθεί από το Πανεπιστήμιο. Η μεταφορά επίπλων, χαρτιού, συγγραμμάτων, βιβλίων και παντός αντικειμένου εντός κτηρίου ή από κτήριο σε κτήριο ή για την μεταστέγαση Υπηρεσιών και Τμημάτων. 

Β) Μεταφορά επιστημονικού εξοπλισμού. Αφορά τη μεταφορά παντός είδους επιστημονικού εξοπλισμού με την απαραίτητη επιμέλεια και προσοχή. 

Γ) Μεταφορά άχρηστων αντικειμένων. Αφορά την απομάκρυνση παλαιών κατεστραμμένων αντικειμένων από χώρους του Πανεπιστημίου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21-04-2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210-5381118, e-mail: promith@uniwa.gr

PreviousNext