Τροχοί & TIR

Μεταφορές προσώπων και εισιτήρια. Διαγωνισμός 148.909 ευρώ

Η Επιτροπή Διοργανώσεων Ποδηλασίας «Cycling Greece» προκήρυξε διαγωνισμό για την κάλυψη των αναγκών μεταφορών, για τις ανάγκες της «Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Ποδηλασίας». Η συνολική εκτιμώμ
Τετάρτη 05/04/2023 - 10:20
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Επιτροπή Διοργανώσεων Ποδηλασίας «Cycling Greece» προκήρυξε διαγωνισμό για την κάλυψη των αναγκών μεταφορών, για τις ανάγκες της «Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Ποδηλασίας».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 148.909,21€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 142.897,36€) και θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ως εξής:

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται φόροι, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 04/04/2023, ώρα 20:00 μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η Τετάρτη 19/04/2023, ώρα 20:00 μ.μ.

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 6898357, e-mail: info@cyclinggreece.gr

PreviousNext