Τροχοί & TIR

Μητρώο συνεργείων και πρατηρίων καυσίμων

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανατέθηκε η ανάπτυξη και λειτουργική υποστήριξη διαδικτυακής Πλατφόρμας Ψηφιακών Μητρώων: 1. Των λειτουργούντων Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων
Τετάρτη 05/04/2023 - 10:38
Κοινοποίηση στα Social Media

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανατέθηκε η ανάπτυξη και λειτουργική υποστήριξη διαδικτυακής Πλατφόρμας Ψηφιακών Μητρώων: 

1. Των λειτουργούντων Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης, και 

2. Των λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων.

Στο Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία των εκμεταλλευτών των λειτουργούντων συνεργείων, η θέση λειτουργίας τους, η χρήση τους (δημόσια ή ιδιωτική), η κατηγορία τους (συνήθων οχημάτων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων και μικτά συνεργεία συνήθων και βαρέων οχημάτων), η ειδικότητα ή οι ειδικότητές τους (μηχανικών μερών, ηλεκτρικών μερών κ.λπ.), τα στοιχεία των κτιριακών τους εγκαταστάσεων (ωφέλιμες επιφάνειες χώρου κύριας χρήσης και βοηθητικών χώρων), του εγκατεστημένου εξοπλισμού τους με συσκευές και μηχανήματα, τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πιστοποιητικά, όπως πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, καθώς επίσης και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που εργάζονται στα λειτουργούντα συνεργεία ως τεχνίτες υπεύθυνοι για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των εισερχόμενων, προς επισκευή ή συντήρηση, οχημάτων, συνήθων ή και βαρέων.

Για την παρακολούθηση της πληρότητας και της επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων αρμόδια είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία τηρείται το Μητρώο. Αν διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα ή σε ισχύ, αναστέλλεται η ισχύς της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης, προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ύστερα από ενημέρωση της αδειοδοτούσας Αρχής από την Υπηρεσία στην οποία τηρείται το Μητρώο.

Στο ίδιο τεύχος #419

PreviousNext