Τροχοί & TIR

Μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εργασία, εξαρτημένη ή εποχιακή στην Ελλάδα

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για τη μετάκληση στη χώρα μας πολιτών τρίτων χωρών.
Παρασκευή 10/05/2024 - 11:41
Κοινοποίηση στα Social Media
.

Καθώς πληθαίνουν οι Κλάδοι των επιχειρήσεων στις οποίες παρατηρείται μεγάλη έλλειψη προσωπικού -όπως συμβαίνει στον αγροτικό τομέα, αλλά και στις Μεταφορικές με την έλλειψη οδηγών και στα Logistics με την έλλειψη προσωπικού στις αποθήκες και στις φορτώσεις- το ένα μετά το άλλο τα κράτη της ΕΕ νομοθετούν τη δυνατότητα μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για την παροχή εξαρτημένης εργασίας, εποχιακής εργασίας, καθώς και εργασίας υψηλής ειδίκευσης.

Στην Ελλάδα, ισχύ έχει η πρόσφατη (26/4/24) απόφαση του υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά για τη μετάκληση στη χώρα μας πολιτών τρίτων χωρών.

Η αίτηση του εργοδότη

Για τη μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας απαιτείται:

1. Η αίτηση εργοδότη που υποβάλλεται για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου και άδειας διαμονής για το σκοπό της απασχόλησης εξαρτημένης εργασίας, συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023, καθώς και από τα ακόλουθα:

α) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης, στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο, από το οποίο να προκύπτει η δυνατότητά του να καταβάλλει τις μηνιαίες αποδοχές, όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση εργασίας και να προκύπτει ακαθάριστο εισόδημα κατ΄ ελάχιστον είκοσι δυο χιλιάδων (22.000) ευρώ ανά μετακαλούμενο,

β) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, εφόσον πρόκειται για επιτηδευματία με ατομική επιχείρηση, ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, συνοδευόμενη, στη δεύτερη περίπτωση, από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου προς την αρμόδια υπηρεσία με την οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Από τα ανωτέρω πρέπει να προκύπτουν α) η δυνατότητα του εργοδότη να καταβάλλει τις μηνιαίες αποδοχές, όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση εργασίας, καθώς και β) τα ακαθάριστα έσοδα κατ' ελάχιστο, εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ ανά μετακαλούμενο,

γ) στην περίπτωση μετάκλησης για απασχόληση στην αγροτική οικονομία, το ακαθάριστο εισόδημα, εφόσον ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο, ή τα ακαθάριστα έσοδα του μετακαλούντος εργοδότη, εφόσον ο εργοδότης είναι επιτηδευματίας με ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, ορίζονται στις είκοσι δύο (22.000) χιλιάδες ευρώ, στο οποίο συνυπολογίζεται η τυχόν επιδότηση, την οποία λαμβάνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και

δ) στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει συνάφεια της ειδικότητας του μετακαλούμενου, πολίτη τρίτης χώρας, με το αντικείμενο της επιχείρησης και την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης.

2. Τα ανωτέρω εισοδηματικά κριτήρια αφορούν στη μετάκληση ενός εργαζομένου. Εφόσον ο εργοδότης επιθυμεί να μετακαλέσει περισσότερους εργαζομένους και υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 5038/2023, οφείλει να πληροί το ανωτέρω εισοδηματικό κριτήριο πολλαπλασιαζόμενο επί του αριθμού των προς μετάκληση εργαζομένων για εξαρτημένη εργασία.

.

Για εποχική απασχόληση

Για τη μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για εποχιακή απασχόληση απαιτούνται:

1. Η αίτηση εργοδότη για μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία στην αγροτική οικονομία συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023.

2. Η αίτηση εργοδότη για μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία στον τομέα του τουρισμού συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023, καθώς και από τα ακόλουθα:

α) στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει συνάφεια της ειδικότητας του μετακαλούμενου, πολίτη τρίτης χώρας, με το αντικείμενο και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης και

β) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης, στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο, από το οποίο να προκύπτει η δυνατότητά του να καταβάλλει τις μηνιαίες αποδοχές, όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση εργασίας και να προκύπτει ακαθάριστο εισόδημα κατ΄ ελάχιστον είκοσι δυο χιλιάδων (22.000) ευρώ ανά μετακαλούμενο. Εναλλακτικώς, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει το αντίστοιχο δικαιολογητικό για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις από το οποίο προκύπτουν κατά μέσο όρο ετησίως 22.000 ευρώ ή

γ) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, εφόσον πρόκειται για επιτηδευματία με ατομική επιχείρηση, ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, συνοδευόμενη, στη δεύτερη περίπτωση, από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου προς την αρμόδια υπηρεσία με την οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Από τα ανωτέρω πρέπει να προκύπτουν α) η δυνατότητα του εργοδότη να καταβάλει τις μηνιαίες αποδοχές, όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση εργασίας καθώς και β) ακαθάριστα έσοδα κατ' ελάχιστο, εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ ανά μετακαλούμενο.

Σημειώνεται, τέλος, ότι αρμόδια υπηρεσία στην Ελλάδα για την μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου.

PreviousNext