Μετατροπή υπηρεσιακών διπλωμάτων σε αντίστοιχες κατηγορίες οδήγησης

Τετ, 14/12/2022 - 09:48

Με κοινή υπ. απόφαση καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις μετατροπής υπηρεσιακής άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί ή εκδίδεται από την Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα, σε άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, χωρίς θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, θεωρητικές εξετάσεις και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον η άδεια αυτή έχει εκδοθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις άδειες οδήγησης.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εφόσον είναι εν ενεργεία αστυνομικός, συνοριακός φύλακας, ειδικός φρουρός ή ανήκει στο πυροσβεστικό προσωπικό, και δεν εκκρεμεί σε βάρος του κατά την ημερομηνία υποβολής το διοικητικό μέτρο της οριστικής ή προσωρινής αφαίρεσης ή της αναστολής ή της παύσης ισχύος της υπηρεσιακής άδειας.

Δικαιολογητικά

Για τη μετατροπή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται ο τόπος κατοικίας του, τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση  - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.  1599/1986 και της παρ.  3 του άρθρου  3 του ν. 2690/1999, στην οποία δηλώνει:

– Ότι έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα,

– τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,

– τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

– ότι η/οι κατηγορία/κατηγορίες που επιθυμεί να μετατραπούν καθώς και το έντυπο της υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης στο οποίο εμπεριέχεται/εμπεριέχονται η/οι προς μετατροπή κατηγορία/κατηγορίες είναι σε ισχύ,

– ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε Αρχή,

– ότι επιθυμεί την αναγραφή της ομάδας αίματός του στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεται στην τήρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η οποία καταχωρείται στη σελίδα 2, ως σημείο 14α, του εντύπου της άδειας οδήγησης,

– τον/τους εικοσαψήφιο/ους κωδικό/ούς πληρωμής του/των ηλεκτρονικού/ών παραβόλου/ων.

β. Φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής ταυτότητας.

γ. Φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης.

δ. Δύο (2) τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής  εξέτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις άδειες οδήγησης. Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον υποβάλλονται εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους.

ε. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 18623/2372/ 2008 (Β’ 1697) κοινή υπουργική απόφαση.

στ. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου(με πολιτική περιβολή).

ζ. Βεβαίωση της Υπηρεσίας έκδοσης της υπηρεσιακής άδειας ικανότητας οδήγησης, στην οποία αναφέρεται ότι η άδεια αυτή εκδόθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις άδειες οδήγησης και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του αιτούντος διοικητικό μέτρο οριστικής ή προσωρινής αφαίρεσης ή της αναστολής ή της παύσης ισχύος της υπηρεσιακής άδειας.

η. Βεβαίωση της Υπηρεσίας που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος στην οποία αναφέρεται ότι είναι εν ενεργεία αστυνομικός ή συνοριακός φύλακας ή ειδικός φρουρός ή ανήκει στο πυροσβεστικό προσωπικό και ότι έχει απασχοληθεί ως οδηγός υπηρεσιακών οχημάτων της/των κατηγορίας/κατηγοριών των οποίων αιτείται τη μετατροπή.

θ. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου ποσού για τη δαπάνη της αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης).

ι. Αποδεικτικό καταβολής του παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης).

ια. Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα VI της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης).

Δεν απαιτείται η υποβολή των ανωτέρω αποδεικτικών πληρωμής, εφόσον αναγράφεται/ονται στην αίτηση ο/οι εικοσαψήφιος/οι κωδικός/οί πληρωμής του/ων παραβόλου/ων.

Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών.

Αντιστοίχιση κατηγοριών αδειών οδήγησης