Τροχοί & TIR

Μέτρα ασφαλείας κατά τις πετρελεύσεις από βυτιοφόρα φορτηγά

Με σκοπό την ασφάλεια, καθώς και την ανάγκη βελτίωσης των μέτρων προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, ο Λιμενάρχης Γυθείου με απόφασή του καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκε
Τετάρτη 24/08/2022 - 12:57
Κοινοποίηση στα Social Media

Με σκοπό την ασφάλεια, καθώς και την ανάγκη βελτίωσης των μέτρων προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, ο Λιμενάρχης Γυθείου με απόφασή του καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια εργασιών ανεφοδιασμού των πλοίων-σκαφών με καύσιμα και την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από βυτιοφόρα οχήματα και Δ/Ξ πλοία.

Επειδή τα μέτρα αυτά δεν αφορούν μόνο το λιμάνι του Γυθείου, αλλά θα πρέπει να έχουν εφαρμογή και σε πετρελεύσεις και σε άλλα λιμάνια, δημοσιεύουμε παρακάτω τα κυριότερα σημεία αυτών των μέτρων. Προς ενημέρωση των οδηγών και ιδιοκτητών βυτιοφόρων φορτηγών.

ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

1. Οι πετρελεύσεις πλοίων στην περιοχή αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Γυθείου θα διενεργούνται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το π.δ. 293/1986 «Περί Εφαρμογής Κανονισμού για την Ασφαλή Πετρέλευση των Πλοίων» (Α΄ 129) και των λοιπών σχετικών διατάξεων, με ευθύνη των οδηγών των βυτιοφόρων οχημάτων και των Πλοιάρχων/ Α΄ Μηχανικών των ανεφοδιαζόμενων πλοίων τηρουμένων απαραιτήτως και των παρακάτω:

α. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, επιτρέπεται η πετρέλευση πλοίων εφ’ όσον:

- Παραπλεύρως του ανεφοδιαζόμενου πλοίου δεν υπάρχουν πλοία που εκτελούν εργασίες με χρήση φλόγας.

- Επί του προβλήτα δεν εκτελούνται πάσης φύσεως θερμές ή ψυχρές εργασίες ή δεν λειτουργούν μηχανήματα που μπορούν να παράγουν σπινθήρες, θερμότητα κ.α. ή δεν υπάρχουν πηγές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.

β. Κατά τη διάρκεια της νύχτας απαγορεύεται η πετρέλευση πλοίων. Κατ’ εξαίρεση θα είναι δυνατή η διενέργεια πετρέλευσης κατά τη διάρκεια της νύχτας σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερομένου, στην οποία θα αναγράφονται και επεξηγούνται οι λόγοι του επείγοντος και μόνο κατόπιν έγκρισης από τη Λιμενική Αρχή, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου 1 εδάφιο (α) και

- υπάρχει επαρκής και ασφαλής φωτισμός στον χώρο που θα διενεργηθεί η πετρέλευση.

2. Ως διάρκεια της νύχτας καθορίζεται κατά την εφαρμογή της παρούσας το χρονικό διάστημα από μια ώρα μετά τη δύση του ηλίου μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή αυτού.

3. Απαγορεύεται η πετρέλευση μέσα στο λιμάνι Γυθείου των οποιοδήποτε χωρητικότητας πλοίων των ακόλουθων κατηγοριών:

α. Άφορτων υγραεριοφόρων (LPG-LΝG), οι δεξαμενές φορτίου των οποίων δεν είναι αδρανοποιημένες ή ελεύθερες αερίων.

β. Πλοίων που μεταφέρουν εκρηκτικά των κλάσεων 1.1- 1.2-1.3-1.4-1.5 του IMDG-CODE εξαιρουμένων των εκρηκτικών ασφαλείας 1.4 S.

4. Για την ασφαλή διενέργεια των πετρελεύσεων, σε κάθε περίπτωση, με ευθύνη των πλοιάρχων των ανεφοδιαζομένων πλοίων θα λαμβάνονται υπόψη και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, οι ιδιαιτερότητες αυτής (πυκνότητα κυκλοφορίας πλοίων, γειτνιάζοντες χώροι, ατμοσφαιρικές ηλεκτρικές εκκενώσεις κ.λπ.), ενεργώντας πάντα σύμφωνα με τους κανόνες ναυτικής τέχνης, την επιστημονική τους κατάρτιση και εμπειρία και εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο 9 του π.δ. 293/1986 «Περί Εφαρμογής Κανονισμού για την Ασφαλή Πετρέλευση των Πλοίων» (Α΄ 129). Επίσης πριν από την έναρξη των εργασιών πετρέλευσης θα συμπληρώνεται και θα υποβάλλεται στο Λιμεναρχείο Γυθείου ο πίνακας ελέγχου σύμφωνα με το «Υπόδειγμα 6» της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.

5. Θα πρέπει να υποβάλλεται εγκαίρως, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στο Λιμεναρχείο Γυθείου το έντυπο γνωστοποίησης πετρέλευσης ως «Υπόδειγμα 5» της παρούσας, το οποίο επίσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής. Μετά το πέρας της πετρέλευσης απαγορεύεται η παραμονή των βυτιοφόρων οχημάτων στον χώρο του λιμένα.

6. Όλα τα βυτιοφόρα οχήματα που κινούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Γυθείου, για την παράδοση καυσίμων σε πλοία ή για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία στο λιμένα Γυθείου, με ευθύνη των ιδιοκτητών και οδηγών τους, οφείλουν να είναι εφοδιασμένα, ανάλογα με τη μεταφορική τους ικανότητα, με τα ακόλουθα υλικά και μέσα καταπολέμησης ρύπανσης, τα οποία θα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση:

ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ ΟΚΤΩ (08) m3

α. Δύο (02) κουβάδες για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών.

β. Ένα (01) σάκο με περιεχόμενο εκατό (100 τεμάχια) απορροφητικές πετσέτες.

ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΚΤΩ (08) m3

α. Δύο (02) κουβάδες για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών.

β. Ένα (01) σάκο με περιεχόμενο εκατό (100 τεμάχια) απορροφητικές πετσέτες και απορροφητικό φράγμα μήκους έξι (06) μέτρων.

γ. Μέσο επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο).

δ. Στα βυτιοφόρα οχήματα άνω των οκτώ (08) m3 συνίσταται να υπάρχει και ένας (01) βοηθός.

ε. Τα μέσα και υλικά αντιρρύπανσης μπορούν εναλλακτικά να βρίσκονται και σε άλλο όχημα συνοδείας ή και σε άλλο βυτιοφόρο που συμμετέχει στη παράδοση-παραλαβή.

7. Ο οδηγός του βυτιοφόρου οχήματος και ο βοηθός του οφείλουν να γνωρίζουν τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν στην περίπτωση ρύπανσης και συγκεκριμένα:

α. Τις ενέργειες διακοπής της διαρροής και αποτροπής της διαρροής του καυσίμου ή των πετρελαιοειδών καταλοίπων.

β. Την ανάπτυξη και χρήση του διατιθέμενου εξοπλισμού καταπολέμησης ρύπανσης για τον καθαρισμό του χερσαίου ή θαλασσίου χώρου.

γ. Τα τηλέφωνα του ιδιοκτήτη και του φορτωτή, για την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής.

8. α. Όλα τα βυτιοφόρα οχήματα πρέπει να φέρουν σε ισχύ:

- άδεια κυκλοφορίας,

- ασφάλεια οχήματος,

- δελτίο τεχνικού ελέγχου (Δ.Τ.Ε) του οχήματος,

-πιστοποιητικό ελέγχου καταλληλότητας (ΑDR) και

- ό,τι άλλο προβλέπεται στις διατάξεις του 11 σχετικού.

β. Αντίστοιχα οι οδηγοί των βυτιοφόρων υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι:

- με την κατά περίπτωση νόμιμη άδεια οδήγησης και

- με το αντίστοιχο πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού ADR.

9. Ο έλεγχος της κανονικότητας των προαναφερθέντων στην παράγραφο (8) εγγράφων, θα προηγείται της χορήγησης της σχετικής έγκρισης διενέργειας της πετρέλευσης.

10. Για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων των πλοίων από τα νομιμοποιούμενα για παραλαβή βυτιοφόρα οχήματα, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αρ. 3122.3-15/71164/2021 (Β΄ 4790) κοινής υπουργικής απόφασης και του υπ’ αρ. 34 Γενικού Κανονισμού Λιμένα «Προϋποθέσεις και Μέτρα Ασφαλείας για την Παραλαβή Πετρελαιοειδών Καταλοίπων από Πλοία» (Β΄ 700/2003).

11. Με το πέρας της πετρέλευσης ή της παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων κάθε βυτιοφόρο όχημα θα απομακρύνεται άμεσα από τον χώρο του λιμένα.

PreviousNext