Τροχοί & TIR

Μίσθωση λεωφορείων για μεταφορά Ευέλπιδων

Η Διοίκηση Υποστήριξης Βάσεως (ΔΥΒ) του ΓΕΣ προκηρύσσει τη διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, για τη μίσθωση λεωφορείων με οδηγό για την κάλ
Τετάρτη 24/08/2022 - 14:00
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Η Διοίκηση Υποστήριξης Βάσεως (ΔΥΒ) του ΓΕΣ προκηρύσσει τη διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, για τη μίσθωση λεωφορείων με οδηγό για την κάλυψη αναγκών μεταφοράς των Ευελπίδων κατά τις Εξόδους τους από τη Σχολή, για το έτος 2023 από την έδρα της Σχολής στο Σταθμό «ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ» και αντίστροφα, κατά τις προβλεπόμενες εξόδους.

Οι προσφορές θα αφορούν απλές έμφορτες διαδρομές για λεωφορεία πενήντα (50) θέσεων και άνω και θα περιλαμβάνουν μόνο την καθαρή αξία, άνευ ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός είναι συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου εκάστοτε ισχύοντος ΦΠΑ, ο οποίος αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ανοιχτή διαδικασία, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01 Ιαν έως 31 Δεκ 23. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας από ολοκλήρωσής της έως 31 Δεκ 23.

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26η Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00

Αρμόδιος για πληροφορίες: Συνταγματάρχης (ΕΜ) Βασίλειος Γαλάνης, τηλ. 2107496911 (εσωτ.:6609). E-mail: dyb.tmima.symbasewn@gmail.com

PreviousNext