Τροχοί & TIR

Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών

Με προσθήκη – τροπολογία των υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για
Τετάρτη 21/12/2022 - 10:05
Κοινοποίηση στα Social Media

Με προσθήκη – τροπολογία των υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» ορίστηκαν μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών.

Συγκεκριμένα ορίστηκαν τα εξής:

1. Χορηγείται έκτακτη ενίσχυση ποσού δεκαεννέα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (19.280.000) Ευρώ σε αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., καθώς και στους μεμονωμένους μεταφορείς ή επιχειρήσεις, τα λεωφορεία των οποίων εξυπηρετούν άγονες γραμμές νήσων του π.δ. 967/1979 (Α' 272), εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης, που αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου κίνησης.

2. Tα ποσά της έκτακτης ενίσχυσης που χορηγούνται ως αποζημίωση στις επιχειρήσεις της παρ. 1 είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167), δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, κατόπιν εισήγησης της πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.), οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, το ύφος αυτής ανά λεωφορείο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

PreviousNext