Τροχοί & TIR

Μηχανήματα Έργων και Χωματουργικά. Διαγωνισμός μίσθωσης 1,5 εκ. ευρώ. Ξάνθη

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε
Τετάρτη 06/12/2023 - 09:58
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.499.978,40 με ΦΠΑ 24%.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων, με τη μορφή έξι (6) συνεργείων, ως εξής: ένα (1) συνεργείο (1ο) αποτελούμενο από ένα (1) φορτωτή CAT 95 ή παρεμφερή και ένα (1) φορτηγό ανατρεπόμενο, ένα (1) συνεργείο (2ο) αποτελούμενο από ένα (1) εκσκαφέα λαστιχοφόρο και ένα (1) φορτηγό ανατρεπόμενο, ένα (1) συνεργείο (3ο) αποτελούμενο από ένα (1) εκσκαφέα ερπυστριοφόρο (>120HP) και ένα (1) φορτηγό ανατρεπόμενο, ένα (1) συνεργείο (4ο) αποτελούμενο από ένα (1) εκσκαφέα φορτωτή (JCB), ένα (1) συνεργείο (5ο) αποτελούμενο από ένα (1) ισοπεδωτή GRADER CAT 12 ή παρεμφερή, ένα (1) συνεργείο (6ο) αποτελούμενο από ένα (1) φορτωτή CAT 216 ή παρεμφερή.

Συγκεκριμένα τα μισθωμένα μηχανήματα με τη μορφή συνεργείων θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκαίων εργασιών καθαρισμού – συντήρηση καναλιών, ρεμάτων, χειμάρρων και ποταμών στην περιοχή αρμοδιότητας της Π.Ε. Ξάνθης. Η περιοχή εκτείνεται εντός τεσσάρων δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, συγκεκριμένα στους Δήμους: Ξάνθης, Τοπείρου, Μύκης και Αβδήρων. Αποτέλεσμα της εν λόγω συντήρησης θα είναι η αποκατάσταση της ροής των ανωτέρω υδάτινων δικτύων και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης ζημιών από πλεονάζοντα αρδευτικά και πλημμυρικά ύδατα.

Η παροχή των υπηρεσιών που θα παρέχουν έχουν ως σκοπό την αποκατάσταση, χωρίς ουσιαστική αλλοίωση της φυσικής διαμόρφωσης, της διατομής των προς συντήρηση καναλιών, ρεμάτων και χειμάρρων με τα κατάλληλα σκαπτικά μηχανήματα

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/01/2024, ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/01/2023, ημέρα Τρίτη , ώρα 10:00.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα, ακόμη και για το σύνολο των τμημάτων με την απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι ή διαχειριστές για κάθε όχημα-μηχάνημα ξεχωριστά και δεν επιτρέπεται να δηλωθούν τα ίδια οχήματα-μηχανήματα.

Πληροφορίες: Τηλ.: 25413 50343, e-mail: dte.xanthi@pamth.gov.gr, snikolaidou@xanthi.gr 

PreviousNext