Τροχοί & TIR

Μίσθωση 300 λεωφορείων για 10 χρόνια. Διαγωνισμός άνω των 200 εκ. ευρώ

Εκατό (100) καινούρια πετρελαιοκίνητα αρθρωτά (με ρυμουλκό) κατηγορίας EURO VI, εκατό (100) πετρελαιοκίνητα καινούρια κανονικά (διαξονικά), κατηγορίας EURO VI και εκατό (100) καινούρια ηλεκτρικά οχήματα Midi 8.6 ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ. μετά των παρελκομένων τους, αστικά λεωφορεία από την ΟΣΥ Α.Ε
Τετάρτη 01/05/2024 - 11:47
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Προκηρύχθηκε από την Ο.ΣΥ. Α.Ε. ο διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείων και παρελκομένων τους, δεκαετούς (10) διάρκειας, εκατό (100) πετρελαιοκίνητων αρθρωτών (με ρυμουλκό) κατηγορίας EURO VI, εκατό (100) πετρελαιοκίνητων κανονικών (διαξονικών), κατηγορίας EURO VI και εκατό (100) απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων Midi 8.6 ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ., αστικών λεωφορείων εκτιμώμενης δαπάνης 201.600.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, αντικείμενο της σύμβασης είναι: 

Η παροχή υπηρεσιών μίσθωσης εκατό (100) καινούριων πετρελαιοκίνητων αρθρωτών (με ρυμουλκό) κατηγορίας EURO VI, εκατό (100) πετρελαιοκίνητων καινούριων κανονικών (διαξονικών), κατηγορίας EURO VI και εκατό (100) καινούριων ηλεκτρικών οχημάτων Midi 8.6 ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ. μετά των παρελκομένων τους, αστικών λεωφορείων από την ΟΣΥ Α.Ε., όπου ο Ανάδοχος, θα προβεί: 

1. Στην εκμίσθωση καινούριων λεωφορείων αστικού τύπου, χαμηλού δαπέδου, πετρελαιοκίνητων, κατηγορίας EURO VI ή νεότερης (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος IV της παρούσας) και ηλεκτροκίνητων λεωφορείων μεσαίου μεγέθους (Midi 8.6). Συγκεκριμένα, θα διαθέσει αρθρωτά (με ρυμουλκό) λεωφορεία μήκους περίπου 18 m, ελάχιστης μεταφορικής ικανότητας 130 επιβατών (καθήμενοι και όρθιοι) με τρείς ή τέσσερις διπλές πόρτες, κανονικά (διαξονικά) πετρελαιοκίνητα λεωφορεία μήκους περίπου 12 m, ελάχιστης μεταφορικής ικανότητας  85 επιβατών (καθήμενοι και όρθιοι), με τρεις διπλές πόρτες και ηλεκτρικά μεσαία λεωφορεία (midi) μήκους περίπου 8,6 m, ελάχιστης μεταφορικής ικανότητας 55 επιβατών (καθήμενοι και όρθιοι) με δύο πόρτες. Ως προς το μήκος είναι επιτρεπτή απόκλιση των άνω διαστάσεων κατά +/-35cm. 

2. Ειδικά η εκμίσθωση των ηλεκτρικών λεωφορείων περιλαμβάνει τα παρελκόμενα αυτών και ειδικότερα τους φορτιστές (μονούς ή διπλούς) με καλώδιο τύπου CCS2 και προστασίας (>=IP55) και τη σύνδεσή τους με το δίκτυο του/των αμαξοστασίου/ων. 

3. Στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του 90% του συμβατικού αριθμού των οχημάτων σε καθημερινή βάση στο σύνολο των προσφερόμενων οχημάτων ανά τύπο καθώς και εφεδρεία ποσοστού 5% του συμβατικού αριθμού των οχημάτων σε καθημερινή βάση στο σύνολο των προσφερόμενων οχημάτων ανά τύπο. Στη διαθεσιμότητα των οχημάτων θα υπολογίζεται και η απώλεια δρομολογίων και όταν αυτή υπερβαίνει το 30% των προγραμματισμένων δρομολογίων για κάθε όχημα, τούτο θα τεκμαίρεται ως μη διαθέσιμο, παρεκτός αν η μη εκτέλεση των δρομολογίων οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε αντικατάσταση εντός επτά ημερών να αντικαθιστά κάθε λεωφορείο που εξαιτίας οιουδήποτε προβλήματος, ενδεικτικά βλάβης ή ατυχήματος, καθίσταται οριστικά μη διαθέσιμο, με όμοιο ιδίων προδιαγραφών. Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης οχήματος  από τον ανάδοχο και εφόσον κριθεί βάσιμη από την Ο.ΣΥ. Α.Ε. η αδυναμία αντικατάστασης το όχημα/τα αφαιρούνται από την δύναμη του στόλου, εφόσον εκ της αδυναμίας αντικαταστάσεως δεν είναι εφικτή η επίτευξη της άνω διαθεσιμότητας η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προβαίνει σε αναλογικό επαναϋπολογισμό του μισθώματος του τύπου αυτού. 

5. Η επίτευξη διαθεσιμότητας τουλάχιστον 90% σε καθημερινή βάση και εφεδρείας 5% σε καθημερινή βάση, εκ της συνολικής ποσότητας του 100% του συμβατικού αριθμού των λεωφορείων κάθε τμήματος, συνιστά εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου. 

φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Χρόνοι παράδοσης

Η παράδοση του συνολικού αριθμού των λεωφορείων από την υπογραφή της σύμβασης έχει ως εξής: α’ τουλάχιστον του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικά προσφερθέντος αριθμού λεωφορείων εντός ενενήντα (90) ημερών κατά μέγιστο, β’ τουλάχιστον του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικά προσφερθέντος αριθμού λεωφορείων εντός εκατό είκοσι (120) ημερών το μέγιστο, γ’ τουλάχιστον του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικά προσφερθέντος αριθμού λεωφορείων εντός εκατό πενήντα (150) ημερών το μέγιστο και του υπολοίπου είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) μέχρι τη συμπλήρωση του συμβατικού αριθμού λεωφορείων, εντός εκατό ογδόντα (180) ημερών το μέγιστο.

Δικαίωμα εξαγοράς

Τα μισθωμένα λεωφορεία δύναται να μεταβιβαστούν στην ΟΣΥ (δικαίωμα εξαγοράς), μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, και εφόσον είναι σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών της παρούσας, με αντίτιμο (τιμή εξαγοράς) κατ’ ανώτατο δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) πλέον ΦΠΑ ανά αρθρωτό λεωφορείο, δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€) πλέον ΦΠΑ ανά κανονικό λεωφορείο και δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€) πλέον ΦΠΑ ανά ηλεκτρικό λεωφορείο. Η τιμή εξαγοράς μπορεί να μειώνεται ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση και την αναπόσβεστη αξία του(ων) λεωφορείου(ων), με συμφωνία της Αναθέτοντος Φορέα και του(ων) Αναδόχου(ων). Όμως, η ΟΣΥ δεν έχει το δικαίωμα της αυτοσύμβασης. Η απόφαση για εξαγορά ή όχι των λεωφορείων είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΟΣΥ, και η δυνατότητα αυτή, δεν δημιουργεί κανενός είδους υποχρέωση έναντι του(ων) αναδόχου(ων), ούτε μπορεί, εξ αυτού του λόγου να εγερθεί οποιαδήποτε απαίτηση για θετική ή αποθετική ζημία.

Μηνιαίο Μίσθωμα

Η προσφερόμενη μοναδιαία τιμή μηνιαίου μισθώματος (€ ανά τύπο ενός λεωφορείου ανά μήνα), δεν είναι επιτρεπτό να είναι μεγαλύτερη από έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€) ανά μήνα και ανά λεωφορείο για πετρελαιοκίνητα αρθρωτά, από πέντε χιλιάδες τριακόσια ευρώ (5.300,00€) ανά μήνα και ανά λεωφορείο για πετρελαιοκίνητα κανονικά και πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500,00€) ανά μήνα και ανά λεωφορείο για τα ηλεκτρικά, επί ποινή αποκλεισμού, πλέον ΦΠΑ. Η προσφερόμενη μοναδιαία τιμή μηνιαίου μισθώματος (€ ανά κάθε τύπο λεωφορείου ανά μήνα) παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, και δεν επιτρέπεται να αυξηθεί, ενώ είναι επιτρεπτή η μείωσή της. Προσφορά που προβλέπει αύξηση της μοναδιαίας τιμής μισθώματος (αναθεώρηση τιμών) απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς, που προκύπτει από τον αριθμό των προσφερόμενων λεωφορείων και από μηνιαίο μίσθωμα ανά μονάδα (λεωφορείο) στη διάρκεια της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) που είναι δέκα (10) έτη, προσδιορίζεται σε διακόσα σαράντα εννιά εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (249.984.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αντιστοιχεί στη μίσθωση και των τριών τύπων με βάση την προεκτίμηση της ΟΣΥ.

Πληροφορίες: Τηλ.:+302104270722, +302104270693 και email: dieuthpromitheion@osy.gr / tmefodiasmou@osy.gr

PreviousNext