Τροχοί & TIR

Μίσθωση λεωφορείων. Διαγωνισμός 91.989 ευρώ

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη «Μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Θέρμης για την υλοποίηση των προγραμμάτων «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙ
Τρίτη 14/03/2023 - 14:55
Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμαρχος Θέρμης διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη «Μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Θέρμης για την υλοποίηση των προγραμμάτων «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 2023», «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 2023», «ΘΑΛΑΣΣΑ 2023» και «ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2023», τη Μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες της δομής ΚΔΑΠ-μεΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» για την υλοποίηση του προγράμματος «ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2023» και τη μίσθωση Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης – ΑΜΕΑ (ΛΕΥΚΟ ΤΑΞΙ)» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θέρμης, προϋπολογισμού 91.989,91 ευρώ με ΦΠΑ 13%. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα από τα τμήματα του προϋπολογισμού (μερική προσφορά) αλλά και για περισσότερες του ενός τμήματος του προϋπολογισμού (εντός του ιδίου εντύπου προσφοράς που θα υποβάλλει) αλλά όχι για μέρος τμήματος. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 31-12-2023 και θα μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/03/2023 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Στοιχεία αρμόδιου υπαλλήλου: Κανελλία Χαραμόγλου, τηλέφωνο 2310-478044, email: n.charamoglou@thermi.gov.gr.

PreviousNext