Μίσθωση πούλμαν, μεταφορές μελών ΚΑΠΗ. Διαγωνισμοί 193.066 και 99.575 ευρώ

Τετ, 05/04/2023 - 16:09

Ο Δήμαρχος Ιλίου προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Μίσθωση οχημάτων (πούλμαν) με οδηγό για τη μεταφορά - μετακίνηση μελών των δομών των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού 193.066,15€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ορίζεται η 18/04/2023 και ώρα 09:00:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 28/04/2023 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

Πληροφορίες: Τηλ. 213 2030136, 213 2030184, email: promithies@ilion.gr

Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ

Η Δήμαρχος Νέας Ιωνίας προκήρυξε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχων αναφορικά με την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 99.575,00 ευρώ, συν Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ΤΜΗΜΑ, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν στον ίδιο οικονομικό φορέα.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 19/04/2023 και ώρα 14:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 24/04/2023 και ώρα 10:00 π.μ. 

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα οκτώ [8] μηνών, διάστημα υπολογιζόμενο από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.