Τροχοί & TIR

Νέα χάραξη και ανακατασκευή τμημάτων της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών

Στη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή Νέας Χάραξης και Βελτίωση Υφισταμένης στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών» προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρ
Δευτέρα 13/03/2023 - 11:14
Κοινοποίηση στα Social Media

Στη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή Νέας Χάραξης και Βελτίωση Υφισταμένης στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών» προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι 24/03/23.

Το έργο, εκτιμώμενης αξίας 37.661.290,32 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), αποτελεί τη συνέχεια νέας χάραξης της Π.Ε.Ο που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με προηγούμενο έργο της Περιφέρειας Αττικής, με τελικό σκοπό την απομάκρυνση της χάραξης της νέας οδού από την υφιστάμενη Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών, η οποία έχει κατασκευαστεί εντός της κοίτης του χειμάρρου «Σούρες». Το έργο, αφορά αποκλειστικά στην εκτέλεση Έργων υποδομών (συγκοινωνιακά, στατικά, υδραυλικά και συνοδά έργα Η/Μ καθώς και μετατοπίσεις/αποκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ), που αναπτύσσονται σε μήκος περίπου 11 χλμ., καθώς και στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωσή του.

Η κατασκευή των έργων υποδομών περιλαμβάνει:

α) τα συγκοινωνιακά οδικά έργα (αρτηρία, ισόπεδοι κόμβοι, παράπλευρο και εγκάρσιο δίκτυο

β) τα συναρτώμενα τεχνικά έργα οδού και τα έργα αποστράγγισης οδοστρωμάτων,

γ) τα υδραυλικά έργα υποδομής της περιοχής ήτοι, τα έργα αποχέτευσης ομβρίων και έργα αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ (αγωγοί φυσικού αερίου, ύδρευσης κλπ.)

δ) τα συνοδά ηλεκτρομηχανολογικά έργα

ε) την κυκλοφοριακή σήμανση-ασφάλιση, τις απαραίτητες τροποποιήσεις/ συμπληρώσεις των εγκαταστάσεων σηματοδότησης του συστήματος κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών εντός της περιοχής του έργου.

Ειδικότερα:

Το έργο χωρίζεται σε τρία διακριτά τμήματα. Το πρώτο τμήμα έχει μήκος περίπου 3,65 χλμ., (εφεξής τμήμα Β), το ενδιάμεσο οδικό τμήμα (εφεξής τμήμα Γ) μήκους περίπου 1,05 χλμ. και το τρίτο τμήμα μήκους περίπου 6,36χλμ. (εφεξής τμήμα Δ).

Τμήμα Β

- Πλήρης κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής μήκους περίπου 3,65 χλμ.

- Πλήρης κατασκευή ενός ισόπεδου τρισκελή κόμβου με ηλεκτροφωτισμό

- Κατασκευή εγκάρσιου οδικού δικτύου μήκους περίπου 0,38 χλμ.

- Κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου μήκους περίπου 0,45 χλμ.

- Κατασκευή ενός τοίχου αντιστήριξης

- Κατασκευή δύο γεφυρών

Τμήμα Γ

Πλήρης κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής μήκους περίπου 1,05 χλμ.

Τμήμα Δ

- Πλήρης κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής μήκους περίπου 6,36χλμ.

- Πλήρης κατασκευή δύο ισόπεδων τρισκελών κόμβων και ενός ισόπεδου τετρασκελή κόμβου, με ηλεκτροφωτισμό.

- Κατασκευή εγκάρσιου οδικού δικτύου μήκους περίπου 1,07 χλμ.

- Κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου μήκους περίπου 2,95 χλμ.

- Κατασκευή ενός Cut & Cover

- Κατασκευή μιας Κάτω Διάβασης

PreviousNext