Τροχοί & TIR

Ο Βελόπουλος για την απαγόρευση ταξινόμησης ΦΔΧ εκτός euro 6d

Ερώτηση προς τον υπ. Υποδομών και Μεταφορών
Τετάρτη 14/02/2024 - 12:20
Κοινοποίηση στα Social Media

Ερώτηση προς τον υπ. Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για το θέμα της απαγόρευσης ταξινόμησης φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσης που φέρουν Ευρωπαϊκή Οδηγία ρύπων προγενέστερη της “euro 6d”, θεωρώντας ότι το μέτρο αυτό πλήττει τον ελεύθερο ανταγωνισμό σε βάρος των εισαγωγέων-εμπόρων αυτοκινήτων και ευνοεί τους αντιπροσώπους των καινούργιων φορτηγών.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Βελόπουλος αναφέρει:

«Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να αποσυρθεί κάθε θεσπισμένος ασφυκτικός περιορισμός της εμπορικής διακίνησης των επαγγελματικών φορτηγών οχημάτων και να δοθεί ένα εύλογο περιθώριο παράτασης της σχετικής απαγόρευσης ταξινομήσεων στα οχήματα που φέρουν Οδηγία ρύπων πρότερη της 6D, τουλάχιστον για δύο έτη, ώστε να προκύψουν εμπορεύσιμα μοντέλα μεταχειρισμένων φορτηγών οχημάτων χαμηλού κόστους. Το τελευταίο είναι αναγκαίο, προκειμένου αφενός να έχουν διέξοδο φθηνής αγοράς οι παραγωγοί εν δυνάμει χρήστες φορτηγών οχημάτων κατεξοχήν και αφετέρου να διατηρούν οι επαγγελματίες εκτός επίσημου δικτύου έμποροι προοπτική εμπορευσιμότητας ενός διαθέσιμου στοκ φορτηγών οχημάτων, έστω, με αντιρρυπαντική τεχνολογία “euro 6a”, “euro 6b” και «euro 6c”, κατόπιν επίδειξης μιας ανοχής στη δυνατότητα ταξινόμησης τουλάχιστον αυτών των Οδηγιών ρύπων, κατά την ως άνω κατ’ ευχήν χορηγούμενη παράταση επί διετία προς της οριστικής σχετικής απαγόρευσης.

Επιπλέον, οφείλουμε να σας αναφέρουμε ότι οι τελικά διαμορφωθείσες συνθήκες στην ελληνική αγορά επαγγελματικών φορτηγών οχημάτων δε συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή και συνταγματική νομοθεσία στα εξής σημεία, όπως απαριθμείται παρακάτω:

Α. Λειτουργεί μια ανεπίτρεπτη κρατική ενίσχυση στον κλάδο επιχειρήσεων εμπορίας φορτηγών οχημάτων του εργοστασιακού δικτύου εις βάρος των ανταγωνιστικών τους αντιστοίχων, αφού για να πωλήσουν ομοειδή προϊόντα - οχήματα εισηγμένα εκτός του επίσημου δικτύου διανομής οι μη συμβεβλημένοι και μη εξαρτώμενοι ιδιοκτησιακά από εργοστασιακή αντιπροσωπεία σήματος έμποροι οχημάτων υποχρεούνται να καταβάλουν στους ανταγωνιστές τους εμπόρους - εισαγωγείς της εργοστασιακής μάρκας χρηματικά ποσά εκατοντάδων ευρώ ανά όχημα, προκειμένου για την προμήθεια του υποχρεωτικού πιστοποιητικού «CoC», χωρίς το οποίο δεν μπορούν να γίνουν πωλήσεις εισηγμένων από την αλλοδαπή εκτός επίσημου εργοστασιακού δικτύου φορτηγών οχημάτων.

Β. Στα παραπάνω πλαίσια, λειτουργούν παρεμποδιστικές δικλείδες για την εμπορευσιμότητα των εισηγμένων εκτός επίσημου δικτύου διανομής του εργοστασιακού σήματος μεταχειρισμένων φορτηγών οχημάτων, εις βάρος των εκτός δικτύου διανομής έμπορους οχημάτων, αφού οι τελευταίοι υποχρεούνται να προσκομίζουν Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου της Αλλοδαπής για κάθε φορτηγό όχημα που εισάγουν και εμπορεύονται, την ώρα που ανάλογες Υπηρεσίες Τεχνικού Ελέγχου λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Το ανωτέρω αποτελεί μια μεροληπτική υποστήριξη των συμφερόντων των εντός Ελλάδος συμβαλλόμενων με το εργοστασιακό σήμα εμπόρων, που δεν εμπεδώνει τον σεβασμό στις Αρχές του ελεύθερου εμπορικού ανταγωνισμού.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεσθε να παραχωρήσετε ένα εύλογο χρονικό περιθώριο δύο ετών στη δυνατότητα ταξινόμησης των φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσης που ανήκουν σε προγενέστερη Ευρωπαϊκή Οδηγία ρύπων της «euro 6d», ώστε αφενός να μην εμποδίζονται οι παραγωγοί του πρωτογενούς τομέα που έχουν ανάγκη μετακίνησης των απούλητων προϊόντων τους να αποκτήσουν σε χαμηλή τιμή αξιόπιστα φορτηγά οχήματα και αφετέρου να προκληθεί στοκ εμπορεύσιμων φορτηγών οχημάτων από τους εκτός του επίσημου δικτύου διανομής μη συμβεβλημένους ή εξαρτώμενους ιδιοκτησιακά από εργοστασιακή αντιπροσωπεία εργοστασιακού σήματος εμπόρους οχημάτων, προκειμένου οι τελευταίοι να διασωθούν επαγγελματικά;

2. Θα λάβετε την πρωτοβουλία να αποσύρετε τις άνω αναφερόμενες καταδικαστέες μεθοδεύσεις κρατικής ενίσχυσης στον κλάδο των συμβεβλημένων και εξαρτώμενων ιδιοκτησιακά από εργοστασιακή αντιπροσωπεία εργοστασιακού σήματος επιχειρήσεων εμπορίας φορτηγών οχημάτων εις βάρος των εκτός επίσημου δικτύου σήματος ανταγωνιστικών τους αντιστοίχων, καταργώντας την υποχρέωση καταφυγής στην αντιπροσωπεία του εργοστασιακού σήματος για την επί πληρωμή προμήθεια του πιστοποιητικού «CoC» και επιτρέποντας την αποκομιδή πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου αρτιότητας των εισηγμένων προς εμπορία φορτηγών οχημάτων από τα εγχώρια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), αφού οι παραπάνω μεθοδεύσεις καταργούν τον ελεύθερο εμπορικό ανταγωνισμό μεταξύ των δυο ως άνω κατηγοριών εμπόρων φορτηγών οχημάτων;».

PreviousNext