Τροχοί & TIR

Εξετάσεις ΠΕΕ Εμπορευμάτων/Επιβατών

Στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών
Τετάρτη 14/02/2024 - 12:56
Κοινοποίηση στα Social Media

Προκηρύχθηκαν οι γραπτές εξετάσεις της Α' Περιόδου 2024, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Μεταφορών Κεντρικού Τομέα (Μεσογείων 156, Χολαργός), στις 13 (Τετάρτη) & 14 (Πέμπτη) Μαρτίου 2024, στις 09:00 π.μ. 

α. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε δύο φύλλα εξέτασης στην ελληνική γλώσσα που καλύπτουν την ενότητα των Εθνικών και των Διεθνών Μεταφορών, αντίστοιχα. Κάθε φύλλο εξέτασης αποτελείται από συνολικά 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 2 μελέτες περιπτώσεων προς ανάπτυξη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τέσσερεις ώρες. 

β. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι Πιστοποιητικού Εθνικών Μεταφορών που τους έχει χορηγηθεί με προϊσχύουσες διατάξεις, εξετάζονται μόνο στο φύλλο εξέτασης της ενότητας των Διεθνών Μεταφορών. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης, σ’ αυτήν την περίπτωση μειώνεται στις δύο ώρες. 

Η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων οι οποίοι παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία) παρατείνεται κατά 30 λεπτά για τους υποψηφίους της περ. α και κατά 15 λεπτά για τους υποψηφίους της περ. β.

Ο κατάλογος όλων των ερωτήσεων και των μελετών περίπτωσης (case studies) που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις, βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.yme.gr) και συγκεκριμένα στη διαδρομή Μεταφορές>Θέματα Οδικού Μεταφορέα.

Κάθε ΣΕΚΑΜ υποβάλλει μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη, κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή στην οποία αναφέρονται τα ονόματα των υποψηφίων οι οποίοι πρόκειται να μετάσχουν στις εξετάσεις. Οι καταστάσεις αυτές μπορούν να συμπληρωθούν μέχρι την ημέρα υποβολής των οριστικών καταστάσεων.

Τελευταία ημέρα υποβολής των οριστικών καταστάσεων των υποψηφίων ως και των αιτήσεων αυτών που θα πρέπει να υποβάλλουν οι ΣΕΚΑΜ θα είναι η 6η Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη. Την ίδια ημέρα, οι ΣΕΚΑΜ θα πρέπει να καταθέσουν και σε ηλεκτρονική μορφή, τις οριστικές καταστάσεις των υποψηφίων, σε περίπτωση που αυτές έχουν διαφοροποιηθεί από εκείνες που αρχικά κατατέθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν μέρος στις εξετάσεις μπορούν να απευθύνονται στη σχολή ΣΕΚΑΜ στην οποία φοίτησαν ή στο  Τηλ : 213 1600663, 213 1600685 και στο E-Mail: metaforeskt1@patt.gov.gr και nikolaos.kondilis@patt.gov.gr

PreviousNext