Οι εποχικά εργαζόμενοι τουριστικών καταλυμάτων και οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων αποκτούν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού για έναν επιπλέον μήνα, δηλαδή και για τον μήνα Οκτώβριο 2020, εφόσον δεν έχουν κατά τον μήνα αυτό ενεργό εργασιακή σχέση.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την απόφαση 71458/2020 της 18/11/20 του υπ. Εργασίας, προβλέπονται τα εξής:

1. οι δικαιούχοι του άρθρ. 32 του ν. 4690/2020 αποκτούν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού για ένα επιπλέον μήνα, δηλαδή και για τον μήνα Οκτώβριο 2020, εφόσον δεν έχουν κατά τον μήνα αυτό ενεργό εργασιακή σχέση.

2 για τους δικαιούχους που θα ασκήσουν το δικαίωμα της παραπάνω παραγράφου, ως ημερομηνία λύσης της εργασιακής τους σχέσης θα εκληφθεί η 31.10.2020, χωρίς να απαιτείται η τήρηση του εγγράφου τύπου αυτής και η αναγγελία της.

3. για τους δικαιούχους που δεν θα ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, παραμένει ως ημερομηνία λύσης της εργασιακής τους σχέσης η 30.09.2020, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρ. 32 του ν. 4690/2020, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρ. 21 του ν. 4722/2020.

Όσον αφορά στον τρόπο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων σε σχέση με τις αιτήσεις τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι αιτήσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας για τους δικαιούχους που έχουν αιτηθεί ή θα αιτηθούν τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Οκτώβριο, μπορούν να υποβάλλονται από τη 01.11.2020. Συνεπώς, είναι αποδεκτές και αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί από 01.11.2020, δηλαδή πριν από την υποβολή της μονομερούς ΥΔ για την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

2. Στην περίπτωση δικαιούχων που υποβάλλουν μονομερείς ΥΔ χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Οκτώβριο στο πλαίσιο της ως άνω διάταξης, ενώ είχε ήδη εκδοθεί δελτίο ανεργίας και είχε υποβληθεί αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας με εκλαμβανόμενη ημερομηνία λύσης εργασιακής σχέσης την 30.09.2020 κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του αρθρ. 32 του ν. 4690/2020, όπως συμπληρώθηκε με το αρθρ. 21 του ν.4722/2020, θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

• Το δελτίο ανεργίας που εκδόθηκε με ημερομηνία λύσης της εργασιακής τους σχέσης την 30.09.2020 θα ανακληθεί και αντιστοίχως θα απορριφθεί η συνδεόμενη με το δελτίο αυτό αίτηση τακτικής επιδότησης ανεργίας. Προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών θα γίνει από τη Δ/νση Μηχ/σης μαζική ανάκληση των δελτίων ανεργίας, μετά από διασταύρωση των στοιχείων του ΕΡΓΑΝΗ και του ΟΠΣ του Οργανισμού μας, και θα αποσταλεί σχετικό αρχείο στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 για την ταχύτερη έκδοση απορριπτικών αποφάσεων, ενώ η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται σε τακτική βάση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μονομερών δηλώσεων. Εξυπακούεται ότι οι Υπηρεσίες μπορούν να προβαίνουν στις παραπάνω ενέργειες για τους ασφαλισμένους που εμπίπτουν στην περίπτωση αυτή, ακόμα και αν αυτοί δεν έχουν συμπεριληφθεί στην παραπάνω μαζική διαδικασία ανάκλησης δελτίων για οποιονδήποτε λόγο.

• Θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτηση για δελτίο ανεργίας και για τακτική επιδότηση ανεργίας από 01.11.2020 και εξής, με βάση την 31.10.2020 ως ημερομηνία λύσης της εργασιακής τους σχέσης. Οι ασφαλισμένοι θα ενημερωθούν σχετικά μέσω αυτόματου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Δ/νση Μηχανογράφησης.

• Στην περίπτωση που η πρώτη αίτηση τακτικής επιδότησης ανεργίας έχει ήδη εγκριθεί, θα γίνει ανάκληση της απόφασης ένταξης στην επιδότηση, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρ. 23 του νδ 2961/54, δοθέντος ότι η περίοδος χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού εξομοιώνεται με περίοδο απασχόλησης και καλύπτεται ασφαλιστικά.

• Εφόσον έχει καταβληθεί ήδη επιδότηση, θα γίνει καταλογισμός χρέους κατά την παρ. 4 του άρθρ. 23 του νδ 2961/54 και συμψηφισμός αυτού κατά την παρ. 6 του άρθρ. 21 τον ν.δ. 2961/54, ως ισχύει, με τη νέα επιδότηση που θα εγκριθεί.

Τέλος, σημειώνεται ότι:

• Στην περίπτωση που δεν έχει διαγραφεί το δελτίο και δεν έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση, οι ασφαλισμένοι δεν θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση, λόγω σχετικής φραγής στην ηλεκτρονική αίτηση τακτικής επιδότησης ανεργίας. Για τον λόγο αυτό είναι κρίσιμη η άμεση διεκπεραίωση από την Υπηρεσία των περιπτώσεων αυτών.

• Η έκδοση της απόφασης ένταξης στην επιδότηση θα στηρίζεται στην υποβολή της μονομερούς ΥΔ των ασφαλισμένων, χωρίς να ελέγχεται η καταβολή της αποζημίωσης. Για την έγκριση, ωστόσο, πίστωσης των επιδομάτων απαιτείται η εξακρίβωση της χορήγησης της αποζημίωσης μέσω της κλήσης της σχετικής διαδικτυακής υπηρεσίας (Στοιχεία Διαλειτουργικότητας), σε περίπτωση δε πού η αποζημίωση δεν χορηγηθεί, αυτονόητα θα ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής στην επιδότηση.