Οδηγίες για τη διακίνηση εμπορευμάτων προς/ από την Ελεύθερη Ζώνη με την ηλεκτρονική υποβολή της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα δόθηκαν από την ΑΑΔΕ και αφορούν στο Υποσύστημα Δηλωτικών του ICISnet, καθώς και στη διαδικασία ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των τελωνείων ελέγχου και των εμπλεκομένων οικονομικών φορέων (φορείς διαχείρισης και εγκατεστημένες επιχειρήσεις) κατά την τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων από τη στιγμή της υποβολής της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στο ICISnet, μέχρι την οριστικοποίησή της.

Στη συνέχεια των παραπάνω, η ΑΑΔΕ καθόρισε την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στο ICISnet ως ακολούθως:

- Από 29/09/2020 έως 29/10/2020, καθορίζεται η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στο ICISnet.

- Ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα στο ICISnet ορίζεται η 30/10/2020.

Οδηγίες για τη χρήση της εν λόγω εφαρμογής τόσο στο περιβάλλον του τελωνείου όσο και στο περιβάλλον του συναλλασσόμενου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές/ ICS-ENS-ΔΗΛΩΤΙΚΑ/περισσότερα/οδηγίες χρήσης e-Υπηρεσιών. https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=101874…