Διευκρινίσεις σχετικά με τον ορισμό Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) από επιχειρήσεις παρέχει με εγκύκλιό του το υπ. Μεταφορών, τονίζοντας ότι πλέον και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων αποκλειστικά μόνο ως αποστολείς και οι οποίες βάσει των προγενέστερων διατάξεων δεν ήταν υποχρεωμένες να ορίζουν ΣΑΜΕΕ, θα πρέπει να ορίσουν έναν ή περισσότερους ΣΑΜΕΕ, το αργότερο έως την 31 Δεκεμβρίου 2022.

Αναλυτικά, το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

Με αφορμή ερωτήματα που έχει λάβει η Υπηρεσία μας σχετικά με την υποχρέωση ορισμού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) από επιχειρήσεις, και αποβλέποντας στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των οικείων διατάξεων αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Σύμφωνα με το υποτμήμα 1.8.3.1 της (α) σχετικής κυα, κάθε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας περιλαμβάνουν την αποστολή ή τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς, ή τις σχετικές εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης, πλήρωσης ή εκφόρτωσης πρέπει να διορίζει έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), υπεύθυνους να βοηθούν για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και στο περιβάλλον. Της εν λόγω υποχρέωσης εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ίδιας κυα, οι επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν σε ποσότητες ανά μονάδα μεταφοράς μικρότερες από αυτές που καθορίζονται στα υποτμήματα 1.1.3.6, 1.7.1.4 και στα κεφάλαια 3.3, 3.4 και 3.5 του παραρτήματος Ι.1 της ίδιας κυα. Υπενθυμίζουμε ότι, με τη Συμφωνία ADR 2019, η υποχρέωση για τον ορισμό ΣΑΜΕΕ επεκτάθηκε και στις επιχειρήσεις που αποστέλλουν επικίνδυνα εμπορεύματα, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων. Παλαιότερα, οι επιχειρήσεις που προέβαιναν σε αποστολές επικίνδυνων εμπορευμάτων, αλλά δεν συμμετείχαν ενεργά στη μεταφορά, στη συσκευασία, στη φόρτωση, στην πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων απαλλάσσονταν από την απαίτηση ορισμού ΣΑΜΕΕ. Με τη μεταβατική διάταξη του υποτμήματος 1.6.1.44 της Συμφωνίας ADR 2021, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων αποκλειστικά μόνο ως αποστολείς και οι οποίες βάσει των προγενέστερων διατάξεων δεν ήταν υποχρεωμένες να ορίζουν ΣΑΜΕΕ, θα πρέπει να ορίσουν έναν ή περισσότερους ΣΑΜΕΕ, το αργότερο έως την 31 Δεκεμβρίου 2022.

2. Ο ΣΑΜΕΕ πρέπει να είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού κατάρτισης, για μεταφορά οδικώς, ώστε να συμβουλεύει την επιχείρηση και να παρακολουθεί τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις της Συμφωνίας ADR. Σύμφωνα με το υποτμήμα 1.8.3.4 της (α) σχετικής, ο ΣΑΜΕΕ μπορεί να είναι ο επικεφαλής της επιχείρησης, ένας υπάλληλος με άλλα καθήκοντα στην επιχείρηση, ή ένα άλλο άτομο που δεν εργάζεται άμεσα για την επιχείρηση, αρκεί το άτομο αυτό να είναι ικανό να ασκεί τα καθήκοντα του συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 10 της εν λόγω κυα, κάθε επιχείρηση που εμπίπτει στην υποχρέωση ορισμού ΣΑΜΕΕ, πρέπει να γνωστοποιήσει τον ΣΑΜΕΕ της εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ορισμού του στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου μας, καθώς και προς τους αρμόδιους φορείς που αναφέρονται στην ίδια διάταξη. Επειδή από τις γνωστοποιήσεις τις οποίες λαμβάνουμε διαπιστώθηκαν περιπτώσεις μη ορθής εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου, επισημαίνουμε ότι α) η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά από την επιχείρηση η οποία ορίζει τον ΣΑΜΕΕ και β) ως ΣΑΜΕΕ στη γνωστοποίηση ορίζεται το φυσικό πρόσωπο, κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού ΣΑΜΕΕ.

Έως ότου τεθεί σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 15 της (α) σχετικής κυα, οι γνωστοποιήσεις ΣΑΜΕΕ από τις επιχειρήσεις προς το Υπουργείο μας θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: dem@yme.gov.gr, και θα περιλαμβάνουν μόνο τα στοιχεία της υπόχρεης επιχείρησης, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του πιστοποιητικού του ΣΑΜΕΕ και τη διάρκεια ισχύος του ορισμού του, χωρίς να συναποστέλλονται συμβάσεις ορισμού ΣΑΜΕΕ. Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων συνιστάται η χρήση του εντύπου γνωστοποίησης ΣΑΜΕΕ που επισυνάπτεται.

3. Στον ιστότοπο του Υπουργείου μας, στη διαδρομή www.yme.gr > Μεταφορές > Εμπορευματικές Μεταφορές > Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) > Σύμβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, βρίσκονται αναρτημένα αρχεία με α) χρήσιμους ορισμούς: της επιχείρησης, του μεταφορέα, του αποστολέα, του παραλήπτη, του φορτωτή, του εκφορτωτή, πληρωτή και του συσκευαστή, όπως καθορίζονται στην (α) σχετική κυα και β) διάγραμμα ροής το οποίο μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά για το πότε υποχρεούται μία επιχείρηση να ορίζει ΣΑΜΕΕ, γ) έντυπο γνωστοποίησης ορισμού ΣΑΜΕΕ από την επιχείρηση.