Οι εξετάσεις στις Σέρρες για ΠΕΕ επιβατών & εμπορευμάτων

Δευ, 10/01/2022 - 17:01

Καθορίστηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών οι ημερομηνίες εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας, Οδικών Μεταφορέων Επιβατών & Εμπορευμάτων για το έτος 2022, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Οι εξετάσεις θα διενεργούνται στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών. Σε περίπτωση που η αίθουσα των εξετάσεων δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον αριθμό των υποψηφίων, τότε οι εξετάσεις θα διενεργούνται στην αίθουσα γραπτών εξετάσεων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (Τέρμα Ομόνοιας) μετά από απόφαση του Δ/ντη της Δ/νσης Μεταφορών της ΠΕ Σερρών. Η Δ/νση Μεταφορών της ΠΕ Σερρών θα ενημερώνει εγκαίρως (τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων) τις σχολές ΣΕΚΑΜ και μεμονωμένους υποψηφίους, για τυχόν αλλαγή της αίθουσας εξετάσεων.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε δύο φύλλα εξέτασης στην Ελληνική γλώσσα που καλύπτουν την ενότητα των Εθνικών και των Διεθνών Μεταφορών, αντίστοιχα. Κάθε φύλλο εξέτασης αποτελείται από συνολικά 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 2 μελέτες περιπτώσεων προς ανάπτυξη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.

β. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι Πιστοποιητικού Εθνικών Μεταφορών που τους έχει χορηγηθεί με προϊσχύουσες διατάξεις, εξετάζονται μόνο στο φύλλο εξέτασης της ενότητας των Διεθνών Μεταφορών. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης, σ’ αυτήν την περίπτωση μειώνεται στις δύο ώρες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α. Όσοι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στην κατάσταση που υποβάλλει η οικεία ΣΕΚΑΜ.

β. Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών της Χώρας μας ή ισοτίμων σχολών εξωτερικού και υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στην οποία θα δηλώνουν την κατηγορία του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας που επιθυμούν να αποκτήσουν, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (Διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας). Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

βα. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

ββ. Φωτοαντίγραφο του κατεχόμενου τίτλου σπουδών

βγ. Βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

βδ. Aποδεικτικό χορήγησης και πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου (eΠαράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) για τον Φορέα Δημοσίου: Υπουργείο Υποδ. Μεταφορών/Σχολές Οδηγών-ΚΕΘΕΥΟ-ΠΕΙ-ΠΕΕ-ADR, Κατηγορία Παραβόλου: Εξετάσεις Π.Ε.Ε Οδικού Μεταφορέα Επιβατών ή Εμπ/των, Τύπος Παραβόλου: Συμμετοχή στις εξετάσεις Π.Ε.Ε Κεντρικής Μακεδονίας [50,00€]

βε. Φωτοαντίγραφο άδειας οδικού μεταφορέα ή πιστοποιητικό ΕΘΝΙΚΩΝ μεταφορών για όσους υποψηφίους δηλώνεται μόνο συμμετοχή στην ενότητα των Διεθνών μεταφορών (Επιβατικές ή Εμπορευματικές).

Για περισσότερες πληροφορίες, ο ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις σχολές ΣΕΚΑΜ που φοίτησαν.