Όλες οι πληροφορίες για τα ΚΤΕΟ

Δευ, 25/10/2021 - 13:03

Με την συμπλήρωση σαράντα (40) ετών από την καθιέρωση στη χώρα μας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οδικών οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου του υπ. Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το σύνολο του περιεχομένου που αφορά στον Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων.

Έτσι, στον ιστότοπο www.yme.gr, στη διαδρομή Μεταφορές → Τεχνικός Έλεγχος και Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων → Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων θα βρείτε τις σχετικές ̟πληροφορίες ̟που περιλαμβάνουν: Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κανονισμούς της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ, Νόμους, Προεδρικά ∆ιατάγματα, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους και Απαντητικά Έγγραφα σε υπηρεσίες και ̟πολίτες.

Έχει γίνει καταγραφή –για λόγους ιστορικότητας– και της νομοθεσίας ̟που είχε εκδοθεί στο ̟παρελθόν και ̟που σε ορισμένες ̟περιπτώσεις δεν ισχύει ̟πλέον.

Η ανάρτηση συνεχώς συμπληρώνεται και βελτιώνεται και με την άτυπη κωδικοποίησή της, γεγονός ̟που διευκολύνει το χρήστη.

Μέχρι στιγμής έχουν αναρτηθεί:

5 Οδηγίες της ΕΕ

8 Κανονισμοί της ΕΕ

63 Νόμοι και άτυπη κωδικοποίηση άρθρων ̟που ενδιαφέρουν

8 ΠΟΛ

6 Προεδρικά ∆ιατάγματα

46 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με άτυπη κωδικοποίηση ορισμένων εξ αυτών

116 Υπουργικές Αποφάσεις με άτυπη κωδικοποίηση ορισμένων εξ αυτών

207 Εγκύκλιοι

169 Απαντητικά έγγραφα

7 Εγχειρίδια Τεχνικού Ελέγχου

2 Ερωτηματολόγια εκπαίδευσης ελεγκτών ΚΤΕΟ

Η δομή της ανάρτησης είναι η εξής:

Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων

> Γενικά – Νομοθεσία:

• Γενικά

• ∆ιεθνής, Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία. Σχετική λοιπή νομοθεσία για τον Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο (σχετικά με την οδηγία 2014/45/ΕΕ και την υ.α. οικ. 19111/192/2019 ̟που αφορά στον τεχνικό έλεγχο).

• Γενικότερη νομοθεσία ̟που δεν σχετίζεται άμεσα με τον Τεχνικό Έλεγχο

• Ορισμοί (̟περιοδικός, έκτακτος, εκούσιος, ειδικός τεχνικός έλεγχος)

• Κατηγορίες οχημάτων υπόχρεες για Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο

• Οχήματα ̟που εξαιρούνται από τον Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο – Παρατάσεις τεχνικού ελέγχου (για οχήματα ̟που εξαιρούνται από τον θεσμό του ̟περιοδικού τεχνικού ελέγχου και οχήματα ̟που με αποφάσεις των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων ̟παρατείνεται η ημερομηνία υποχρέωσής τους για τεχνικό έλεγχο).

• Είδη Τεχνικών Ελέγχων (̟περιγραφή όλων των ειδών τεχνικού ελέγχου)

• Συχνότητα Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου

• Σημεία ̟που ελέγχονται στο ΚΤΕΟ

• Φορείς ̟που ̟πραγματοποιούν τον Τεχνικό Έλεγχο

• Κατάλογος λειτουργούντων ∆ημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

• Νόμοι (σχετικά με τις μεταφορές και ειδικότερα για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων)

> ∆ιαδικασία – ∆ικαιολογητικά Περιοδικού Ελέγχου:

• ∆ιαδικασία του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου επιβατηγού οχήματος (υπό διαμόρφωση)

• ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου (∆ΤΕ)

• Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ)

• ∆ικαιολογητικά για τον Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο

• Κριτήρια καταλληλότητας οχήματος

• Ελάχιστος χρόνος διενέργειας Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου

• Έλεγχος της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (σχετικό και το «Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος μεταχειρισμένων οχημάτων ̟πριν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για ̟πρώτη φορά στην Ελλάδα»)

• ∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες

> Ειδικοί έλεγχοι – ΚΕΚ – Έλεγχοι Πεδίου:

• Έκτακτος Τεχνικός Έλεγχος

• Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος

• Ειδικός Έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων

• Έλεγχος Τουριστικών τρένων (υπό διαμόρφωση)

• Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)

• Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου

• Κινητές Μονάδες Ελέγχου Πεδίου

> Τέλη – Εκπρόθεσμος Έλεγχος:

• Τέλη διενέργειας των Τεχνικών Ελέγχων στα ∆ημόσια

• Πίνακας με τα τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου (∆-ΚΤΕΟ)

• Αντίτιμο για τη διενέργεια του Τεχνικού Ελέγχου από Ιδιωτικά ΚΤΕΟ

• Υπηρεσία ηλεκτρονικού ̟παράβολου

• Απαλλαγή από την καταβολή ̟πρόσθετου ειδικού τέλους για την διενέργεια εκπρόθεσμου τεχνικού Ελέγχου λόγω ανωτέρας βίας

• Εκπρόθεσμος Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος

> Έλεγχος Συστημάτων Οχήματος:

• Ταυτοποίηση του οχήματος:

- Άδεια κυκλοφορίας

- Ταυτοποίηση του οχήματος

• Σύστημα ̟πέδησης:

- ABS

- Σύστημα ̟πέδησης

• Σύστημα διεύθυνσης του οχήματος (Αναρτήσεις - Άξονες – Τροχοί – Ελαστικά):

- Αναρτήσεις - Άξονες – Τροχοί – Ελαστικά

• Σύστημα φωτισμού του οχήματος:

- Ορατότητα

- Σύστημα φωτισμού

• Λοιπός εξοπλισμός:

- Εμπρόσθια ̟προστασία, Bull Bars

- Ζώνες ασφαλείας

- Κοτσαδόρος

- Πινακίδες σήμανσης

- Πυροσβεστήρες

- Ταχογράφος, Περιοριστής ταχύτητας

• Οχλήσεις:

- Εξάτμιση, Θόρυβος

- Καυσαέρια

- LPG - CNG

• Αλλαγή κυρίων χαρακτηριστικών - ∆ιασκευές:

- Αλλαγή κυρίων χαρακτηριστικών

- ∆ιασκευές

• Πλαίσιο – Αμάξωμα:

- Αμάξωμα

- Κινητήρες

- Μάζες

- Χρώμα

• Οχήματα:

- Λεωφορεία

- Σχολικά

- ΤΑΞΙ

- Φορτηγά

> Έλεγχος Μεταχειρισμένων – Μεταβίβαση:

• Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος μεταχειρισμένων οχημάτων ̟πριν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για ̟πρώτη φορά στην Ελλάδα (σχετικά με τη διαδικασία ̟που ̟προβλέπεται στο άρθρο 53 του ν. 4663/2020 – Σύνδεσμοι για την εύρεση των υποδειγμάτων των ξένων Πιστοποιητικών Τεχνικού Ελέγχου - Ηλεκτρονικές ̟πλατφόρμες ελέγχου των διανυθέντων χιλιομέτρων εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων)

• Αναγνώριση Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου ̟που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Τεχνικός Έλεγχος ενάριθμων οχημάτων κατά την μεταβίβαση

> Αδειοδότηση – Προδιαγραφές ΚΤΕΟ:

• ∆ημόσια ΚΤΕΟ (̟προδιαγραφές μηχανημάτων, μηχανογράφηση)

• Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (̟προδιαγραφές μηχανημάτων, μηχανογράφηση)

• Αδειοδότηση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

• ∆ιαδικασίες Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (Πύλες «ΕΡΜΗΣ» και «EU-GO»)

> Ελεγκτές – Επιμόρφωση – Ποινολόγιο:

• Ελεγκτές για ∆ημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ

• Επιμόρφωση και ̟πιστοποίηση του ελεγκτικού ̟προσωπικού ΚΤΕΟ

• Εξετάσεις ελεγκτών ΚΤΕΟ - Ερωτηματολόγια

• Ύλη συμπληρωματικής επιμόρφωσης των ελεγκτών ΚΤΕΟ

• Εγχειρίδια για τον Τεχνικό Έλεγχο οχημάτων

• Εγκεκριμένοι Φορείς επιμόρφωσης ελεγκτών ΚΤΕΟ

• Κυρώσεις – Ποινολόγιο ελεγκτών και ΚΤΕΟ

> COVID 19

Η ισχύουσα νομοθεσία και η άτυπη κωδικοποίησή της ̟που ̟παρουσιάζονται στις ̟προαναφερόμενες ενότητες ε̟πικαιρο̟ποιούνται άμεσα κάθε φορά ̟που υπάρχει σχετική τροποποίηση.

Η Άτυπη Κωδικοποίηση συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τις Υπηρεσίες. Παρατίθεται για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ήτοι τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τα ∆ημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, τα Αστυνομικά όργανα ελέγχου, το Λιμενικό, τις ∆ημοτικές Υπηρεσίες και τις λοιπές υπηρεσίες ελέγχου των οχημάτων, τις Ομοσπονδίες μεταφορέων, ελεγκτών ∆ημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, επαγγελματικές ενώσεις κ.λ̟π. Πριν την εφαρμογή να ελέγχεται η ακρίβεια της κωδικοποίησης.

Σε αρκετά απαντητικά έγγραφα έχουν διαγραφεί οι αποδέκτες για λόγους ̟προστασίας ̟προσωπικών δεδομένων.