Τροχοί & TIR

Ωράρια και Ταχογράφος. Παραβάσεις και πρόστιμα μέχρι 3.000 ευρώ

Δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ η απόφαση για τις παραβάσεις της νομοθεσίας για τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στην οδική μεταφορά εμπορευμάτω
Παρασκευή 24/03/2023 - 16:12
Κοινοποίηση στα Social Media

Δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ η απόφαση για τις παραβάσεις της νομοθεσίας για τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών που απασχολούνται στην οδική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και για τη συσκευή ελέγχου (ταχογράφος).

Το σύνολο των παραβάσεων (84) διαχωρίζονται ανάλογα με τον βαθμό σοβαρότητας σε τέσσερις κατηγορίες και για κάθε παράβαση ορίζεται το πρόστιμο, ενώ ιδιαίτερη σημασία για τους αυτοκινητιστές έχει και η ένδειξη για το ποιος είναι υπόχρεος να πληρώσει το επιβαλλόμενο πρόστιμο, δηλαδή ο οδηγός ή ο ιδιοκτήτης ή και οι δύο με διαφορετικό καταλογιζόμενο πρόστιμο στον καθένα.

Θα πρέπει, επίσης, να σημειώσουμε ότι τα πρόστιμα αναφέρονται και στους μισθωτές των φορτηγών. Επίσης, στους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές που είναι και οδηγοί των οχημάτων τους καταλογίζεται μόνο το πρόστιμο που φορά τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον μισθωτή.

Όταν η παράβαση διαπράττεται με συνδυασμό οχημάτων (αρθρωτό ή συρμό) διαφορετικού ιδιοκτήτη, το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή του μηχανοκίνητου οχήματος.

Στην περίπτωση συρροής παραβάσεων το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παραβάσεις και καταλογίζει συνολικό διοικητικό πρόστιμο, το οποίο αποτελείται από το πρόστιμο που προβλέπεται για την μια παράβαση με το υψηλότερο διοικητικό πρόστιμο, προσαυξανόμενο κατά ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των προστίμων που προβλέπονται για τις άλλες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν. 

Ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής, σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, ευθύνεται εις ολόκληρον με τον οδηγό για την καταβολή των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται στον οδηγό.

Βαθμός σοβαρότητας και τα αρχικά γράμματα

Όπως αναφέρθηκε, οι παραβάσεις για τα ωράρια και για τον ταχογράφο διακρίνονται ανάλογα με τον βαθμό σοβαρότητας της καθεμιάς σε τέσσερις κατηγορίες, ως εξής:

Ιδιαιτέρως Σοβαρή Παράβαση (ΙΣΠ), Πολύ Σοβαρή Παράβαση (ΠΣΠ), Σοβαρή Παράβαση (ΣΠ) και Ελαφρά Παράβαση (ΕΠ).

Επιπλέον, με τα αρχικά Ι και Ο αναφέρεται ο υπόχρεος πληρωμής του προστίμου, δηλαδή ο ιδιοκτήτης (Ι) ή ο οδηγός (Ο) ή και οι δύο (Ι-Ο).

Ενδιαφέρουσα, επίσης, είναι η πληροφόρηση που παρέχεται στους πίνακες που ακολουθούν και ενημερώνουν για τη νομική βάση της κάθε παράβασης. Προσοχή στις παραβάσεις με ρόμβο ή με αστερίσκο που εκτός του προστίμου σημαίνουν: Ρόμβος= αφαίρεση κάρτας οδηγού. Αστερίσκος= Ακινητοποίηση οχήματος.

Ακόμη, σημειώστε πως η ισχύς αυτής της απόφασης (δηλαδή παραβάσεις και πρόστιμα) θα τεθούν σε ισχύ 4 μήνες μετά τη δημοσίευσή τους (σήμερα 24/03/23) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή στις 25/07/23.

Συνοπτικά, για να διαβάσετε σωστά τους πίνακες που ακολουθούν και τι αναγράφεται σε κάθε στήλη θα πρέπει να θυμάστε ότι:

Οι παραβάσεις και οι κυρώσεις καθορίζονται και κατατάσσονται σε κατηγορίες στους πίνακες του Παραρτήματος, ως εξής:

(α) Στην πρώτη στήλη «Αριθ.» αναφέρεται ο αύξων αριθμός της παράβασης.

(β) Στη δεύτερη στήλη «Νομική Βάση» αναφέρεται η νομική βάση της παράβασης. Για τις παραβάσεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας AETR»), όπως νομική βάση είναι η διάταξη της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που προβλέπει την ανάλογη υποχρέωση.

(γ) Στην τρίτη στήλη «Παράβαση» περιγράφεται με συντομία η παράβαση. Η περιγραφή της παράβασης συμπληρώνεται από τις διατάξεις που προβλέπουν την αντίστοιχη υποχρέωση.

(δ) Στην τέταρτη στήλη «Βαθμός Σοβαρότητας» αναφέρεται η κατάταξη της παράβασης ανάλογα με τον βαθμό σοβαρότητάς της στις εξής κατηγορίες: Ιδιαιτέρως Σοβαρή Παράβαση (ΙΣΠ), Πολύ Σοβαρή Παράβαση (ΠΣΠ), Σοβαρή Παράβαση (ΣΠ) και Ελαφρά Παράβαση (ΕΠ).

(ε) Στην πέμπτη στήλη «Υπόχρεος» αναφέρεται το ή τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που είναι υπόχρεα για την καταβολή του προστίμου, όπου ως «Ι» νοείται ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής, σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, και ως «Ο» ο οδηγός του οχήματος.

(στ) Στην έκτη στήλη «Πρόστιμο» αναφέρεται δίπλα σε κάθε υπόχρεο το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται για την παράβαση, σε ευρώ.

Λόγω της χρησιμότητας αυτών των πινάκων σας ενημερώνουμε ότι θα δημοσιευθούν και στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR της 1ης Απριλίου για να τους έχετε και σε έντυπη μορφή.

 Ακολουθούν οι πίνακες:

Πίνακας Α: Παραβάσεις Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006 (οδήγηση και χρόνος ανάπαυσης)

Πίνακας Β: Παραβάσεις Κανονισμού (ΕΕ) 165/2014 (ταχογράφος)

PreviousNext