Συγκεκριμένες διαδικασίες παράδοσης ή παραλαβής εμπορευμάτων ισχύουν από 1-1-21 στη Λιμενική Εγκατάσταση «ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ». Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

1. Οι παραδόσεις ή παραλαβές εμπορευμάτων από τη Λιμενική Εγκατάσταση προγραμματίζονται εκ των προτέρων και γνωστοποιούνται είτε από τον Πράκτορα είτε από τη Ναυτιλιακή Εταιρεία ή/και εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στον Υπεύθυνο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης, κ. Βώδινα Ευάγγελο, 24 ώρες τουλάχιστον πριν την άφιξη του πλοίου στη Λιμενική Εγκατάσταση, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εσωτερικές ενημερώσεις.

2. Η ανωτέρω γνωστοποίηση πρέπει να αποστέλλεται δια μέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση vodinas@oll.gr και adami@oll.gr και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

2.1 Αριθμό και στοιχεία των οχημάτων παράδοσης/παραλαβής (αριθμός κυκλοφορίας και τύπος/κατασκευαστής οχήματος), των οδηγών και τυχόν βοηθού/συνοδηγών

2.2 Το είδος, την ποσότητα και τοn προορισμό του φορτίου που πρόκειται να παραδοθεί για αναχώρηση ή αυτού που θα αφιχθεί και θα παραληφθεί από τη λιμενική εγκατάσταση

2.3 Τον τρόπο συσκευασίας (πακεταρισμένο, εμπορευματοκιβώτια, χύδην κλπ.)

2.4 Αναγραφή των στοιχείων του Αποστολέα ή Παραλήπτη (Ονοματεπώνυμο, τηλ. επικοινωνίας), ώστε να είναι εφικτή η επιβεβαίωση του φορτίου σε 24ωρη βάση.

3. Σε περίπτωση που κάποιος εκ του οδηγού ή του συνοδηγού ή και το όχημα δεν έχουν μόνιμη άδεια εισόδου στην Λιμενική Εγκατάσταση, τότε θα πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα της διαδικασίας για την έκδοση κάρτας πρόσβασης επισκέπτη και οχήματος, όπως αυτά θα τα βρείτε αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oll.gr).

4. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής των καρτών «ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ» της Λιμενικής Εγκατάστασης, τότε το όχημα μεταφοράς του φορτίου θα προχωρήσει προς την Πύλη που ελλιμενίζεται το πλοίο, ώστε να διενεργηθούν από το προσωπικό με καθήκοντα ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης οι απαιτούμενοι έλεγχοι πρόσβασης και δειγματοληπτικές έρευνες ασφαλείας τόσο στο όχημα μεταφοράς του φορτίου όσο και στον οδηγό/συνοδηγό, καθώς και στο φορτίο (και στα φορτωτικά του έγγραφα), με τη χρήση του αντίστοιχου εξοπλισμού ασφαλείας.

5. Τα φορτία φορτώνονται κατευθείαν στο πλοίο ή παραλαμβάνονται κατ' ευθείαν από το πλοίο και δεν επιτρέπεται η προσωρινή εναπόθεσή τους στους χώρους της Λιμενικής Εγκατάστασης. Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΥΑΛΕ, κ. Βώδινα Ευάγγελο, στα τηλέφωνα της ΟΛΛ ΑΕ ή με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του ΟΛΛ Α.Ε, κ. Κρανιώτη Μαρίνο, στο τηλ. 210-6019274, 6984-60264 και ηλεκτρονικά στο kra@nextplus.gr.