Παράταση ταξινόμησης οχημάτων ADR χωρίς τις κανονικές καλωδιώσεις

Τρί, 15/02/2022 - 12:24

Μέχρι την 31η.12.2022, επιτρέπεται αποκλειστικά για τη διενέργεια εθνικών μεταφορών, η ταξινόμηση οχημάτων των κατηγοριών ΕΧ/ΙΙ και ΑΤ με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος μικρότερη ή ίση των 7500 Kg, των οποίων η ηλεκτρική καλωδίωση δεν πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις του κανονισμού ADR, αρκεί να πληρούνται οι λοιπές απαιτήσεις και οι διατάξεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών, οι φορείς ελέγχου ADR κατά την έκδοση πιστοποιητικού πλήρους οχήματος, θα πρέπει να καταγράφουν στο σημείο ελέγχου που αφορά στα καλώδια τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ADR, με την παρατήρηση ότι τα αποτελέσματα του ελέγχου θεωρούνται ικανοποιητικά βάσει της σχετικής διάταξης (της παρ.8 του Κεφ. Α΄ της υ.α ΣΤ/29900/77).

Επίσης, το ΚΤΕΟ, στην αρχή του πεδίου των παρατηρήσεων υπ. αριθμ. 11 του πιστοποιητικού έγκρισης ADR, σημειώνει «Δεν συμφωνεί με 9.2.2.2.1 της ADR περί καλωδίωσης (παρ.8 Κεφ. Α΄ της υ.α ΣΤ/29900/77) – Cables not complying with 9.2.2.2.1 of ADR (National provision)».

Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για την ταξινόμηση θα πρέπει να διαπιστώνουν από τα παραπάνω έγγραφα ότι το όχημα είναι όχημα ΑΤ ή ΕΧ/ΙΙ με ΜΑΜΦΟ ≤ 7500 Kg και ότι έχουν αναγραφεί οι προαναφερόμενες παρατηρήσεις στο πιστοποιητικό πλήρους οχήματος και στο πιστοποιητικό έγκρισης ADR. Στην άδεια κυκλοφορίας θα τίθεται παρατήρηση «ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και «ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ». Το μεταφερόμενο είδος που τίθεται στην άδεια πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο πιστοποιητικό πλήρους οχήματος και στο πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR.

Υπενθυμίζουμε ότι η καλωδίωση σε οχήματα ADR είναι ειδικών προδιαγραφών. Έχουν μεγαλύτερο μέγεθος για την αποφυγή υπερθέρμανσης και έχουν (οι αγωγοί) έξτρα μόνωση, ενώ όλα τα κυκλώματα πρέπει να προστατεύονται με ασφάλειες ή αυτόματους διακόπτες του κυκλώματος.