Τροχοί & TIR

Περιορισμοί ταξινόμησης οχημάτων 2023 και 2024: Αφορά εισαγωγείς-αντιπροσώπους

Με εγκύκλιο του υπ. Υποδομών και Μεταφορών, η με αρ. πρωτ. 15494/17-01-2023 εγκύκλιος του υπουργείου με θέμα: «Περιορισμοί ταξινόμησης 2023 και 2024» (ΑΔΑ: ΡΞΘ1465ΧΘΞ-Γ0Κ) συμπληρώνεται με την προσθ
Τετάρτη 10/01/2024 - 16:09
Κοινοποίηση στα Social Media

Με εγκύκλιο του υπ. Υποδομών και Μεταφορών, η με αρ. πρωτ. 15494/17-01-2023 εγκύκλιος του υπουργείου με θέμα: «Περιορισμοί ταξινόμησης 2023 και 2024» (ΑΔΑ: ΡΞΘ1465ΧΘΞ-Γ0Κ) συμπληρώνεται με την προσθήκη των παρακάτω παραγράφων:

«8. Έχοντας υπόψη τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1177, σας πληροφορούμε ότι, τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης (CoC) που εκδίδονται από 1/1/2024, πρέπει να περιέχουν τις καταχωρήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα V του ανωτέρω Κανονισμού, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης.

9. Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2144, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες ταξινόμησης οχημάτων, από 7/7/2024, όσον αφορά μια συγκεκριμένη απαίτηση που αναφέρεται κατωτέρω, θεωρούν, για λόγους που σχετίζονται με την εν λόγω απαίτηση, ότι τα Πιστοποιητικά συμμόρφωσης, για νέα οχήματα, δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και απαγορεύουν την ταξινόμηση των οχημάτων, εάν τα εν λόγω οχήματα δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των εκτελεστικών πράξεων και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού και που αναφέρονται κατωτέρω.

Απαιτήσεις:

- Πλαγιομετωπική πρόσκρουση (σημείο Α20 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα κατηγορίας Μ1 με μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα μεγαλύτερη των 2500kg και μικρότερη, ή ίση, των 3500kg, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 94R04, ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού. Επισημαίνουμε, ότι, όπως έχετε ενημερωθεί, τα οχήματα των κατηγοριών Μ1 με μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα μικρότερη ή ίση των 2500kg, πρέπει να ικανοποιούν τον Καν. (ΗΕ) 94R01 (αυτά με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που λειτουργούν με υψηλή τάση τον 94R02), ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.

- Μετωπική πρόσκρουση πλήρους πλάτους (σημείο Α21 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα κατηγορίας M1 με μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα όχι ανώτερη των 3500kg, και τα οχήματα κατηγορίας N1, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 137R01 (αυτά με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που λειτουργούν με υψηλή τάση τον 137R02, οι εγκρίσεις των οποίων εκδόθηκαν για πρώτη φορά μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2023), ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.

- Πλευρική πρόσκρουση (σημείο Α25 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): i) τα οχήματα της κατηγορίας M1 με μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τα 3500kg και της κατηγορίας N1, με σημείο R του χαμηλότερου καθίσματος > 700 mm, επίσης ii) τα οχήματα της κατηγορίας M1 με μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τα 3500kg και της κατηγορίας N1 με δύο σειρές καθισμάτων και δύο πλευρικές θύρες καθώς και iii) υβριδικά ηλεκτρικά με σύστημα κίνησης που λειτουργούν με υψηλή τάση, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 95R04 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού. Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, η ημερομηνία απαγόρευσης ταξινόμησης είναι η 5/7/2024. Επισημαίνουμε, ότι, όπως έχετε ενημερωθεί, τα οχήματα των ανωτέρω κατηγοριών, με σημείο R του χαμηλότερου καθίσματος που δεν υπερβαίνει τα 700 mm, που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (ii) και (iii), πρέπει να ικανοποιούν τον Καν. (ΗΕ) 95R02 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.

- Πλευρική πρόσκρουση σε στύλο (σημείο Α26 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): i) τα οχήματα της κατηγορίας M1 με μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα έως και 3500kg και ii) τα οχήματα της κατηγορίας Ν1 όπου η οξεία γωνία, η οποία σχηματίζεται μεταξύ του οριζόντιου επιπέδου που διέρχεται από το κέντρο του εμπρόσθιου άξονα και του γωνιακού εγκάρσιου επιπέδου που διέρχεται από το κέντρο του εμπρόσθιου άξονα και το σημείο R του καθίσματος του οδηγού, είναι μικρότερη από 22,0 μοίρες, ή όπου ο λόγος της απόστασης από το σημείο R του οδηγού έως το κέντρο του οπίσθιου άξονα, προς την απόσταση από το κέντρο του εμπρόσθιου άξονα έως το σημείο R του οδηγού, είναι μικρότερος από 1,30m, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 135R01 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού, και οχήματα των ανωτέρω κατηγοριών με πλάτος άνω του 1,5m, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 135R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.

- Οπίσθια πρόσκρουση (σημείο Α27 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα της κατηγορίας M1 με μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει τα 3500kg και οχήματα της κατηγορίας N1, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 153R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού. Εγκρίσεις τύπου που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τον Καν. (ΗΕ) 34R03, θεωρούνται ισοδύναμες με έγκριση τύπου που χορηγείται δυνάμει του Καν. (HE) 153R00.

- Προειδοποίηση σύγκρουσης με πεζούς και ποδηλάτες (σημείο Β5 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3, εξαιρουμένων των οχημάτων στα οποία η εγκατάσταση οποιασδήποτε διάταξης συστήματος πληροφοριών εκκίνησης από στάση είναι ασύμβατη με τη χρήση τους στο οδικό δίκτυο, που μπορούν να εξαιρεθούν εν μέρει ή πλήρως από τον παρόντα Κανονισμό, μετά από απόφαση της Αρχής Έγκρισης Τύπου, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 159R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.

- Σύστημα ενημέρωσης «τυφλού σημείου», BSIS, (σημείο Β6 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα κατηγορίας N2 με τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα > 8t και N3, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 151R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού. Ωστόσο, οχήματα των κατηγοριών N2 με τεχνικά επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα ≤ 8t, M2 και M3, μπορούν να εγκριθούν κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή, σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό.

- Ανίχνευση οπισθοπορείας (σημείο Β7 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M και N, εξαιρουμένων των οχημάτων στα οποία η εγκατάσταση οποιασδήποτε διάταξης συστήματος πληροφοριών εκκίνησης από στάση είναι ασύμβατη με τη χρήση τους στο οδικό δίκτυο και τα οποία μπορούν να εξαιρεθούν εν μέρει ή πλήρως από τον παρόντα Κανονισμό μετά από απόφαση της αρχής έγκρισης τύπου, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 158R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.

- Σύστημα παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας σε έκτακτη ανάγκη, ELKS, (σημείο Γ3 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M1 και N1, εξαιρουμένων αυτών με υδραυλικά υποβοηθούμενα συστήματα διεύθυνσης (τα οποία ωστόσο, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με σύστημα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας), πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (ΕE) 2021/646 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.

- Προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης σε ελαφρά οχήματα, AEBS, (σημείο Γ9 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M1 και N1, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 152R00 (που εκδόθηκε για πρώτη φορά πριν από την 1η Μαΐου 2024) ή 152R01 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.

- Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών για ελαφρά οχήματα, TPMS, (σημείο Γ13 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα της κατηγορίας Ν1, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 141R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού. Εγκρίσεις τύπου που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τον Καν. (ΗΕ) 64R02 (όσον αφορά το συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών 64RP02) θεωρούνται ισοδύναμες με έγκριση τύπου που χορηγείται δυνάμει του Καν. (ΗΕ) 141R00.

- Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών για βαρέα οχήματα, TPMS, (σημείο Γ14 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3 και Ο4, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 141R01 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.

- Προστασία των οχημάτων από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο (σημείο Δ4 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M και N, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 155R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.

- Ευφυές σύστημα ελέγχου ταχύτητας, ISA, (σημείο Δ8 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M και N, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (EE) 2021/1958 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.

- Σήμα επείγουσας στάθμευσης, ESS, (σημείο Δ16 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M και N, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 48R07 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού. Επειδή το «σήμα επείγουσας στάθμευσης» υφίσταται σε προαιρετική μορφή σε προηγούμενες σειρές τροποποίησης του ανωτέρω κανονισμού, η Υπηρεσία, στην περίπτωση αυτή, θα θέτει σχετική παρατήρηση στο δελτίο κοινοποίησης ή στον πίνακα με τα τεχνικά στοιχεία.

- Διευκόλυνση εγκατάστασης συστήματος παρεμπόδισης της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος, AIF, (σημείο Ε1 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M και N, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (EE) 2021/1243 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.

- Ειδοποίηση σχετικά με την υπνηλία και προσοχή του οδηγού, DDAW, (σημείο Ε2 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M και N τα οποία είναι σχεδιασμένα για μέγιστη ταχύτητα άνω των 70km/h, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (EE) 2021/1341 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.

- Σύστημα παρακολούθησης της διαθεσιμότητας του οδηγού, DAM, (σημείο Ε4 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): αυτοματοποιημένα οχήματα των κατηγοριών M και N, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 157R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.

- Σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος, EDR, (σημείο Ε5 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M1 και N1, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΕ) 2022/545 και τις τεχνικές απαιτήσεις του Καν. (ΗΕ) αριθ. 160R01 ή μεταγενέστερη τροποποίηση ή σειρά τροποποίησης, αντίστοιχα. Ωστόσο, έως την 1η Ιουλίου 2026 είναι αποδεκτές εγκρίσεις σύμφωνα με τον Καν. (ΗΕ) 160R00 που έχουν χορηγηθεί εκτός της ΕΕ, ως εναλλακτική λύση της έγκρισης σύμφωνα με το Καν. (HE) 160R01.

- Σύστημα αντικατάστασης του ελέγχου του οδηγού, (σημείο Ε6 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): αυτοματοποιημένα οχήματα των κατηγοριών M και N, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 157R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.

- Συστήματα που παρέχουν στο όχημα ενημέρωση για την κατάσταση του οχήματος και τον περιβάλλοντα χώρο, (σημείο Ε7 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): αυτοματοποιημένα οχήματα των κατηγοριών M και N, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Καν. (HE) 157R00 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού.

- Φάλαγγες, (σημείο Ε8 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): οχήματα των κατηγοριών M2, Μ3 και N2, Ν3 τα οποία έχουν δυνατότητα σύνδεσης σε φάλαγγα, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού, που μετά την έκδοσή του, θα αναγραφεί στο εν λόγω σημείο ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού. Η δυνατότητα σύνδεσης ενός οχήματος σε φάλαγγα, αναφέρεται στο σημείο 54 του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης. Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης του σχετικού Κανονισμού, θα γίνει επικαιροποίηση της παρούσας.

- Συστήματα που παρέχουν ενημέρωση ασφάλειας σε άλλους χρήστες του οδικού δικτύου, (σημείο Ε9 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2019/2144): αυτοματοποιημένα οχήματα των κατηγοριών M και N, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού, που μετά την έκδοσή του, θα αναγραφεί στο εν λόγω σημείο ή μεταγενέστερη σειρά τροποποίησης αυτού. Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης του σχετικού κανονισμού, θα γίνει επικαιροποίηση της παρούσας.

- Επικαιροποίηση λογισμικού, (σημείο H2 του μέρους Ι του παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2018/858): οχήματα των κατηγοριών Μ, Ν και Ο στα οποία ο κατασκευαστής εκτελεί επικαιροποιήσεις λογισμικού που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά έγκρισης τύπου των εν λόγω οχημάτων μετά την ταξινόμησή τους, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος IV του Καν. (ΕΕ) 2018/858 και του Καν. (ΗΕ) 156R00 ή μεταγενέστερη τροποποίηση ή σειρά τροποποίησης αυτού, αντίστοιχα».

Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου θα το διαβάσετε εδώ.
PreviousNext