Περιπτώσεις εξόδου οχημάτων από φορολογική αποθήκη

Τρί, 19/10/2021 - 15:04

Επιτρέπεται η έξοδος οχημάτων από φορολογικές αποθήκες για επίδειξη σε εκθέσεις, για τη δοκιμή τους (test drive) για τοποθέτηση υπερκατασκευής κ.λπ.

Ειδικότερα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση υπό στοιχεία Φ.31/13/3.6.2003 και πλέον ισχύουν τα εξής:

Προσωρινή έξοδος οχημάτων

1. Καθορισμός περιπτώσεων προσωρινής εξόδου οχημάτων.

α. Επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος οχημάτων από τη φορολογική αποθήκη με σκοπό την:

αα) Επίδειξή τους σε εκθέσεις που διοργανώνονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους στα πλαίσια διαφόρων εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. εκδηλώσεων, εξαιρουμένων των εκθέσεων που διοργανώνουν επιτηδευματίες του είδους στα εμπορικά τους καταστήματα ή χώρους, για την πώληση των οχημάτων.

αβ) Δοκιμή τους (test drive)

αγ) Εκτέλεση συνήθων εργασιών συντήρησης και επισκευής για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, εφ’ όσον αυτό απαιτείται.

αδ) Πραγματοποίηση διαφόρων εργασιών, σε φορτηγά ή βάσεις φορτηγών, όπως τοποθέτηση καρότσας ή ψυκτικού θαλάμου κ.λπ. ή τεχνικών ελέγχων σε επιχείρηση συνεργείο της επιλογής του εγκεκριμένου αποθηκευτή, με τελικό σκοπό στη συνέχεια τα οχήματα αυτά να εξαχθούν σε τρίτη χώρα με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και των σχετικών περί εξαγωγής διατάξεων.

β. Επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος από τη φορολογική αποθήκη των επιβατικών οχημάτων που είναι κατασκευασμένα για τη μεταφορά άνω των πέντε προσώπων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, με σκοπό την επίδειξή τους σε εκθέσεις που διοργανώνονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους στο πλαίσιο διαφόρων εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. εκδηλώσεων και σε εκθέσεις εμπορικών καταστημάτων των εισαγωγέων/ επίσημων αντιπροσώπων/ διανομέων, με κύρια δραστηριότητα την πώληση των οχημάτων.

2. Η αρμόδια για τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης Τελωνειακή Αρχή χορηγεί άδεια προσωρινής εξόδου για την προσωρινή έξοδο οχήματος, ύστερα από αίτηση του εγκεκριμένου αποθηκευτή και κατάθεση ισόποσης των αναλογουσών στο όχημα φορολογικών επιβαρύνσεων τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ή αξιόχρεης εγγύησης τρίτου προσώπου.

Η διάρκεια παραμονής του οχήματος εκτός της φορολογικής αποθήκης δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει για τα οχήματα:

α) της υποπερ. αα) της περ. α της παρ. 1 τις δέκα (10) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο από τη λήξη της έκθεσης.

β) των υποπερ. αβ) και αγ) της περ. α της παρ. 1 τις δεκαπέντε (15) ημέρες.

γ) της υποπερ. αδ) της περ. α της παρ. 1 τις σαράντα πέντε (45) ημέρες συνολικά, με δυνατότητα χορήγησης δεκαπέντε (15) επιπλέον ημερών εφόσον αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις και δ) της περ. β της παρ. 1 τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες συνολικά.

3. Οι υποπερ. αα) και αβ) της περ. α της παρ. 1 έχουν εφαρμογή για νέου τύπου οχήματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη χώρα στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής του ενδιαφερόμενου αποθηκευτή εισαγωγέα και δεν μπορεί ο αριθμός τους να ξεπερνά τα τρία (3) τεμάχια ανά τύπο οχήματος, για κάθε αποθηκευτή αντιπρόσωπο. Εφόσον ο αριθμός τους ξεπερνά τα τρία (3) τεμάχια ανά τύπο οχήματος, για συγκεκριμένο αποθηκευτή αντιπρόσωπο, απαιτείται κατόπιν εισήγησης του Τελωνείου Ελέγχου της Φορολογικής Αποθήκης, έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., πριν από τη χορήγηση της άδειας προσωρινής εξόδου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Ομοίως, κατόπιν έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται να χορηγήσει άδεια εξόδου από τη φορολογική αποθήκη με διάρκεια παραμονής, επιπλέον σαράντα πέντε (45) ημερών, από τη διάρκεια όπως καθορίζεται με την ως άνω υποπερ. αβ) και μόνο για σκοπούς δοκιμής (test drive) της υποπερ. αβ) της περ. α της παρ. 1.

Η περ. β της παρ. 1 έχει εφαρμογή για επιβατικά αυτοκίνητα, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) τεμάχια ανά τύπο οχήματος, για κάθε αποθηκευτή αντιπρόσωπο. Για την προσωρινή έξοδο των ως άνω επιβατικών αυτοκινήτων με διάρκεια παραμονής, εκτός της φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 2, απαιτείται έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., κατόπιν εισήγησης του Τελωνείου Ελέγχου της Φορολογικής Αποθήκης και πριν από τη χορήγηση της άδειας προσωρινής εξόδου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

4. Στην αίτηση για τη χορήγηση της Άδειας Προσωρινής Εξόδου, πρέπει να αναφέρονται:

α) Η επωνυμία του εγκεκριμένου αποθηκευτή.

β) Το είδος (κατηγορία, μάρκα, τύπο, αριθμό πλαισίου, κινητήρα, κ.λπ.) και ο αριθμός των οχημάτων με ειδική μνεία στις περιπτώσεις που τα οχήματα είναι κατασκευασμένα για τη μεταφορά άνω των πέντε προσώπων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

γ) Η φορολογική αποθήκη από την οποία θα εξαχθούν προσωρινά.

δ) Ο χώρος στον οποίο θα ευρίσκονται τα οχήματα κατά τη διάρκεια της προσωρινής εξόδου.

ε) Ο σκοπός της προσωρινής εξόδου.

στ) Η ΔΑΟ ή ΑΔΟ με την κατάθεση της οποίας τα εν λόγω οχήματα εισήλθαν στη φορολογική αποθήκη.

ζ) Η διάρκεια παραμονής εκτός της φορολογικής αποθήκης.

5. Τα εξερχόμενα προσωρινά της φορολογικής αποθήκης οχήματα, κατόπιν σχετικής έγκρισης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, εξακολουθούν να ευρίσκονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης, ήτοι σε καθεστώς αναστολής καταβολής του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α. και συνεπώς δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε χρήση και μετακίνησή τους κατά τη διάρκεια της προσωρινής εξόδου, πέρα από τα οριζόμενα στη σχετική άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής».