Τροποποιήθηκε η απόφαση Β6/36080/1318/ 24-10-2017 (Β’ 3749) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ), διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών», ορίζοντας ποιοι έχουν δικαίωμα λειτουργίας σχολών ΣΕΚΑΜ καθώς και τις προϋποθέσεις.

Ορίζεται ότι «φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμοί του δημοσίου τομέα και ομοσπονδίες ιδιοκτητών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης λεωφορείων ή φορτηγών, που ο σκοπός τους περιλαμβάνει την επαγγελματική κατάρτιση, μπορούν να λειτουργούν ΣΕΚΑΜ εφόσον πληρούν τις» σχετικές προϋποθέσεις.

Οι εξετάσεις

Επίσης, με την πρόσφατη απόφαση αντικαθίσταται προηγούμενη που αναφέρεται στον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και ορίζεται ότι:

«Οι ΣΕΚΑΜ υποβάλλουν στην Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή με τους υποψηφίους προς συμμετοχή στις εξετάσεις τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων. Η υποβολή των οριστικών καταστάσεων γίνεται τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων και περιλαμβάνει τα στοιχεία του υποδείγματος κατάστασης υποψηφίων του παραρτήματος. Η υποβολή των οριστικών καταστάσεων συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του υποψηφίου (αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, δύο φωτογραφίες, απλό αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης προσώπων, έντυπη εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου του ν. 3082/2002 αντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο, νομίμως αναγνωρισμένο τίτλο της αλλοδαπής). Η Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις».