Τροχοί & TIR

Τον Σεπτέμβρη οι εξετάσεις για ΠΕΕ και ADR στην Αττική

Προκηρύχθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής οι γραπτές εξετάσεις της Β’ Περιόδου 2021, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών. Οι γραπτές
Δευτέρα 23/08/2021 - 13:40
Κοινοποίηση στα Social Media

Προκηρύχθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής οι γραπτές εξετάσεις της Β’ Περιόδου 2021, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Μεταφορών Κεντρικού Τομέα (Μεσογείων 156, Χολαργός), στις 29 (Τετάρτη) & 30 (Πέμπτη) Σεπτεμβρίου 2021, στις 09:00 π.μ.

α. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε δύο φύλλα εξέτασης στην Ελληνική γλώσσα που καλύπτουν την ενότητα των Εθνικών και των Διεθνών Μεταφορών, αντίστοιχα. Κάθε φύλλο εξέτασης αποτελείται από συνολικά 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 2 μελέτες περιπτώσεων προς ανάπτυξη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τέσσερεις ώρες.

β. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι Πιστοποιητικού Εθνικών Μεταφορών που τους έχει χορηγηθεί με προϊσχύουσες διατάξεις, εξετάζονται μόνο στο φύλλο εξέτασης της ενότητας των Διεθνών Μεταφορών. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης, σ’ αυτήν την περίπτωση μειώνεται στις δύο ώρες.

γ. Η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων οι οποίοι παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία) παρατείνεται κατά 30 λεπτά για τους υποψηφίους της περ.3α και κατά 15 λεπτά για τους υποψηφίους της περ.3β.

δ. Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να χρησιμοποιούν, για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου και όχι μολύβι. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας, μουντζούρες ή διορθώσεις. Για κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής υπάρχει μία σωστή απάντηση, που θα πρέπει απαραίτητα να επισημαίνεται θέτοντας το σημείο (Χ) ή σταυρό (+) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο του φύλλου εξέτασης. Οποιαδήποτε άλλη σήμανση, ακόμα και εάν βρίσκεται στο σωστό τετραγωνίδιο, λαμβάνεται ως λανθασμένη. Εξυπακούεται ότι για κάθε ερώτηση που έχουν σημειωθεί περισσότερες από μία απαντήσεις ή για ερώτηση που δεν έχει σημειωθεί καθόλου απάντηση, αυτή λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση.

ε. Η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής βαθμολογείται με 2 μονάδες. Η πλήρης ανάπτυξη κάθε μελέτης βαθμολογείται με 20 μονάδες. Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μονάδων, έχουν δηλαδή συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου της δυνατής βαθμολογίας, έχοντας παράλληλα ελάχιστη βαθμολογία εξήντα (60) μονάδων από τα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής και σαράντα (40) μονάδων από τις μελέτες περιπτώσεων. Επιτυχόντες, στην κατηγορία υποψηφίων που εξετάζονται μόνο στο φύλλο εξέτασης της ενότητας των Διεθνών Μεταφορών, θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει συνολικά βαθμολογία τουλάχιστον (60) μονάδων, έχουν δηλαδή συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου της δυνατής βαθμολογίας, έχοντας παράλληλα ελάχιστη βαθμολογία τριάντα (30) μονάδων από τα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής και είκοσι (20) μονάδων από τις μελέτες περιπτώσεων.

στ. Υποψήφιος θεωρείται ότι απέτυχε όταν κατά την εξέταση καταλαμβάνεται να αντιγράφει με οποιονδήποτε τρόπο ή κάνει χρήση οποιονδήποτε βιβλίων και σημειώσεων ή συνεργάζεται ή συνομιλεί με άλλους εξεταζόμενους ή κάνει χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής ή απομακρύνεται από τη θέση εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης ή απομακρύνεται από τη θέση εξέτασης, εάν είναι ο προτελευταίος υποψήφιος που έχει απομείνει, πριν ολοκληρώσει την εξέταση ΠΕΕ και ο τελευταίος υποψήφιος.

4. Ο κατάλογος όλων των ερωτήσεων και των μελετών περίπτωσης (case studies) που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις, βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.yme.gr) και συγκεκριμένα στη διαδρομή Μεταφορές>Θέματα Οδικού Μεταφορέα.

Τελευταία ημέρα υποβολής των οριστικών καταστάσεων των υποψηφίων ως και των αιτήσεων αυτών που θα πρέπει να υποβάλλουν οι ΣΕΚΑΜ στο κατάστημα της υπηρεσίας μας θα είναι η 22η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη. Την ίδια ημέρα, οι ΣΕΚΑΜ θα πρέπει να καταθέσουν και σε ηλεκτρονική μορφή τις οριστικές καταστάσεις των υποψηφίων, σε περίπτωση που αυτές έχουν διαφοροποιηθεί από εκείνες που αρχικά κατατέθηκαν.

Οι υποψήφιοι, που προσέρχονται για εξέταση, θα πρέπει να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους, στην αρμόδια επιτροπή εξετάσεων, προκειμένου να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Οι εξετάσεις ADR

Η υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής καθόρισε, επίσης, τις ημέρες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) για το έτος 2021 και ανά κατηγορία εξέτασης, ως εξής:

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021, την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Η κατανομή των υποψηφίων στις παραπάνω ημερομηνίες θα γίνει όταν κατατεθούν οι τελικές λίστες από τις σχολές.

Οι εξετάσεις διεξάγονται στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Μεταφορών Κεντρικού Τομέα (Μεσογείων 156, Χολαργός). Η διάρκεια της εξέτασης των υποψηφίων του βασικού προγράμματος εκπαίδευσης (Π1) καθορίζεται στα 45 λεπτά της ώρας ενώ για κάθε άλλη κατηγορία εξέτασης, στα 30 λεπτά της ώρας.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στην είσοδο του εξεταστικού κέντρου την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των εξετάσεων. Υποψήφιος που παρουσιάζεται καθυστερημένα και μετά τη διανομή των φύλλων εξέτασης, αποκλείεται της εξέτασης και θεωρείται μη προσελθών. Για την είσοδο τους στο εξεταστικό κέντρο, οι υποψήφιοι επιδεικνύουν στην επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων:

α. Την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/99,ΦΕΚ99,τΑ) ή τη βεβαίωση εγγραφής τους (για πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε.) ή την άδεια παραμονής τους (για πολίτες κράτους εκτός Ε.Ε.).

β. Ισχύουσα κοινοτικού τύπου άδεια οδήγησης ή βεβαίωση περί κατάθεσης δικαιολογητικών για την ανανέωσή της.

γ. Το πρωτότυπο πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) που κατέχουν, εφόσον συμμετέχουν σε εξετάσεις ανανέωσης ή επέκτασης.

δ. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, διαστάσεων 40Χ60 mm, τυπωμένη σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας ink-jet ή laser η οποία επικολλάται στην αίτηση εκτύπωσης που κάθε υποψήφιος συμπληρώνει ενώπιον της επιτροπής εξετάσεων.

Επισημαίνεται ότι υποψήφιος που παρουσιάζεται την προγραμματισμένη ημέρα των γραπτών εξετάσεων, χωρίς τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας ή των προϋποθέσεων συμμετοχής του στις εξετάσεις, αποκλείεται της εξέτασης και θεωρείται μη προσελθών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν από τις Σχολές που φοίτησαν.

PreviousNext