Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας φορτηγού δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ) περιλαμβάνονται και αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης χώρων για εγκαταστάσεις κατάλληλες για τη στάθμευση, τη φύλαξη και τη συντήρηση των οχημάτων.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, επειδή σχετίζονται με τον αριθμό των διαθέσιμων ΦΔΧ, υποβάλλονται κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτοκινήτου και όχι κατά την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, η οποία στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πενταετίας.

Σε περίπτωση που κατά το στάδιο έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτοκινήτου, η οποία έχει διάρκεια αορίστου χρόνου, είτε σε μεταφορική επιχείρηση του Ν. 3887/2010 είτε σε «παλιό» μεταφορέα που απέκτησε ΦΔΧ με αρχική χορήγηση σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3887/2010 κατόπιν έκδοσης ΑΟΜ υποβάλλεται, αντί συμβολαίου ιδιοκτησίας, αντίγραφο μισθωτηρίου χώρων στάθμευσης οχημάτων, το οποίο έχει ορισμένη χρονική ισχύ. Αυτό οφείλουν οι περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών για λόγους μείωσης της γραφειοκρατίας να το κάνουν δεκτό, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα δύο εν λόγω έντυπα δεν αλληλοκαλύπτονται χρονικά.

Οι περιφερειακές υπηρεσίας μεταφορών οφείλουν να προβούν σε αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του εν λόγω ΦΔΧ αυτοκινήτου, σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μεταφορική επιχείρηση δεν ανανεώσει το μισθωτήριο με νεότερο, εντός ενός (1) μήνα, από την ημερομηνία λήξης του ήδη κατατεθέντος μισθωτηρίου.

Προς εξασφάλιση των υπηρεσιών, θα πρέπει να αναγράφεται ειδική χειρόγραφη ένδειξη στο φάκελο της μεταφορικής επιχείρησης, ότι λήγει η διάρκεια ισχύος του μισθωτηρίου των χώρων στάθμευσης τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Μίσθωση από γονέα

Όταν η έδρα της μεταφορικής επιχείρησης (φυσικού προσώπου) που αναγράφεται στη βεβαίωση έναρξης εργασιών της Δ.Ο.Υ. βρίσκεται σε ακίνητο, που ανήκει κατά κυριότητα ή το οποίο μισθώνει o γονέας ή το τέκνο του μεταφορέα, τότε στις υπηρεσίες μεταφορών, για την απόδειξη της εγκατάστασης της μεταφορικής επιχείρησης, υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

(α) αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης του ακινήτου στο όνομα του γονέα ή του τέκνου που το παραχωρεί στον μεταφορέα κατά χρήση,

(β) υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή του τέκνου για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ολοκλήρου ή μέρους του ακινήτου για έδρα της μεταφορικής επιχείρησης, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρούντος,

(γ) εάν το ακίνητο χρησιμοποιείται ταυτόχρονα ως κοινή οικογενειακή στέγη, υποβάλλεται και η υπεύθυνη δήλωση της υπ' αριθμ. Β1/53534/5213/19-11-2010 εγκυκλίου (σελ. 3) από τον παραχωρούντα και από τον μεταφορέα, περί του ότι τα έγγραφα της μεταφορικής επιχείρησης θα βρίσκονται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών για την τήρηση της νομοθεσίας των εμπορευματικών μεταφορών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πηγή: Περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR