Το φύλλο (διάγραμμα) του αναλογικού ταχογράφου δεν χρειάζεται να αλλάξει στις 12 τα μεσάνυχτα, παρά μόνο αν τότε τελειώνει πραγματικά η εργάσιμη μέρα του συγκεκριμένου οδηγού.

Αυτό μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται σε διευκρινήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών σχετικά με τη χρήση του διαγράμματος, αλλά και την απόδειξη του χρόνου ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης του οδηγού.

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του Κανονισμού αριθ. 3821/85, ο οδηγός χρησιμοποιεί το φύλλο καταγραφής του αναλογικού ταχογράφου κάθε ημέρα οδήγησης, αρχίζοντας από τη στιγμή που παραλαμβάνει το όχημα. Το φύλλο καταγραφής αφαιρείται από την συσκευή ελέγχου μετά το πέρας της εργάσιμης ημέρας, εκτός εάν η αντικατάστασή του επιτρέπεται με άλλο τρόπο, για παράδειγμα, αφαίρεση και τοποθέτησή του στη θέση συνοδηγού, σε περίπτωση πολλαπλής επάνδρωσης. Το φύλλο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για περίοδο μακρύτερη από εκείνη για την οποία έχει προβλεφθεί.

2.Διευκρινίζεται ότι από καμία διάταξη των κανονισμών 561/2006 ή 3821/85 δεν προβλέπεται υποχρέωση τοποθέτησης ή/και αντικατάστασης του φύλλου 'ημερολογιακά', δηλαδή δεν απαιτείται η τοποθέτηση ή αντικατάσταση του φύλλου στις 24:00/00:00 κάθε νέας ημέρας, εάν η ώρα αυτή δεν είναι και η πραγματική ώρα λήξης της εργάσιμης ημέρας του συγκεκριμένου οδηγού. Το μέγιστο χρονικό διάστημα χρήσης του φύλλου καταγραφής ορίζεται μόνο από τη χωρητικότητά του.

Απόδειξη χρόνου ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης

3. Η ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση του οδηγού αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

(α) με τις καταγραφές της συσκευής ελέγχου, στις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται να λαμβάνεται η ανάπαυση μέσα στο όχημα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο οδηγός χειρίζεται τη συσκευή ελέγχου, ώστε να καταγράφει την περίοδο ανάπαυσης κάτω από το κατάλληλο σύμβολο (άρθρο 15.3.δ Κανονισμού 3821/85). Σε κάθε περίπτωση, οι καταγραφές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη μέγιστη χωρητικότητα του φύλλου καταγραφής ή της κάρτας οδηγού. Εάν το φύλλο καταγραφής ή η κάρτα οδηγού έχουν παραμείνει στη συσκευή ελέγχου για χρόνο που υπερβαίνει τη μέγιστη χωρητικότητά τους, με αποτέλεσμα την διπλοεγγραφή χρόνου ανάπαυσης, τα όργανα ελέγχου βεβαιώνουν την παράβαση με αριθμό Ζ17 ή Ζ18 της κυα Φ450/51477/5520/2011 (ΦΕΚ Α' 2687), ανάλογα με το εάν υπήρξε ή όχι απώλεια δεδομένων.

(β) με χειρόγραφες καταγραφές, όταν ο οδηγός βρίσκεται μακριά από το όχημα και δεν μπορεί κατά συνέπεια να χειριστεί τη συσκευή ελέγχου (άρθρο 15.2 εδ. β' Κανονισμού 3821/85). Στην περίπτωση του αναλογικού ταχογράφου, οι χειρόγραφες καταγραφές γίνονται επί του φύλλου, είτε με το χέρι είτε με αυτόματη καταγραφή, χωρίς να επηρεαστούν τα δεδομένα που έχουν ήδη καταγραφεί. Στην περίπτωση του ψηφιακού ταχογράφου, τα δεδομένα της ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης καταχωρούνται στην κάρτα οδηγού με χρήση της δυνατότητας χειρόγραφης καταχώρισης που διαθέτει η συσκευή. Εάν ο οδηγός δεν είναι σε θέση να επιδείξει στα όργανα του καθ' οδόν ελέγχου τις χειρόγραφες καταγραφές για τις περιόδους ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης των τελευταίων 28 ημερών, βεβαιώνεται η παράβαση με αριθμό Θ5 της κυα Φ450/51477/5520/2011.