Η χορήγηση του Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης, ο χρόνος παρακολούθησης των μαθημάτων και η έναρξη ισχύος του νέου Π.Ε.Ι. καθορίστηκαν εκ νέου με το νομοσχέδιο του υπ. Μεταφορών για τη «μικροκινητικότητα» που συζητείται στη Βουλή. Σύμφωνα με το άρθρο 34, ορίζονται τα εξής:

Οδηγός, κάτοχος Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης, προκειμένου να έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να οδηγεί τα οχήματα της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών και μετά τη λήξη της ισχύος του Π.Ε.Ι., υποχρεούται να παρακολουθήσει πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης και να εφοδιασθεί με νέο Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης οδηγού, πενταετούς ισχύος.

Η περιοδική κατάρτιση αποσκοπεί στην επικαιροποίηση γνώσεων των κατόχων Π.Ε.Ι. στην οδική ασφάλεια, με ιδιαίτερη μνεία στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ευάλωτων χρηστών της οδού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία και τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την οδήγηση.

Μετά τα πέρας της περιοδικής κατάρτισης, ο διευθυντής σπουδών της σχολής ή του κέντρου Π.Ε.Ι., αρμόδιος ως προς την κατάρτιση και την υλοποίηση του προγράμματος, υπογράφει τις βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης των ενδιαφερομένων.

Η βεβαίωση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με αίτηση, στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με απόφαση του περιφερειάρχη ή του περιφερειακού συμβουλίου στο πλαίσιο ενιαίας εξυπηρέτησης πολιτών από όλες τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφέρειας, η οποία του χορηγεί νέο δελτίο επιμόρφωσης οδηγού πενταετούς ισχύος ή καταχωρεί στην άδεια οδήγησής του τον ενωσιακό κωδικό «95». Για τη χορήγηση του νέου δελτίου επιμόρφωσης οδηγού ή την καταχώρηση του ενωσιακού κωδικού «95», ο ενδιαφερόμενος καταθέτει τα απαιτούμενα παράβολα.

Οδηγός κάτοχος Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης είναι υποχρεωμένος, πριν ή και μετά από τη λήξη ισχύος του, να επαναλάβει την επιμόρφωση και να εψοδιαστεί με νέο Π.Ε.Ι., πενταετούς ισχύος, προκειμένου, μετά τη λήξη ισχύος του προηγουμένου δελτίου να συνεχίσει τη δραστηριότητα του οδηγού μεταφοράς επιβατών ή μεταφοράς εμπορευμάτων.

Στους ενδιαφερόμενους οδηγούς που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης:

α) έως έξι (6) μήνες πριν τη λήξη ισχύος ταυ Π.Ε.Ι., χορηγείται νέο δελτίο επιμόρφωσης οδηγού ή καταχωρείται στην άδεια οδήγησής τους ο ενωσιακός κωδικός «95», με ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Π.Ε.Ι. αυτή της ημέρας λήξης του προηγούμενου Π.Ε.Ι.

β) μετά από την ημερομηνία λήξης ισχύος του Π.Ε.Ι., χορηγείται νέο δελτίο επιμόρφωσης οδηγού ή τους καταχωρείται στην άδεια οδήγησής τους αντίστοιχα ο ενωσιακός κωδικός «95», με ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Π.Ε.Ι. την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης.

Οδηγός κάτοχος Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης ή περιοδικής κατάρτισης υποβάλλεται οποτεδήποτε πριν από τη λήξη ισχύος του, σε νέα περιοδική κατάρτιση και εφοδιάζεται με νέο Π.Ε.Ι. πενταετούς ισχύος, προκειμένου να ταυτιστεί η ημερομηνία λήξης ισχύος του προς έκδοση Π.Ε.Ι. με την ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας οδήγησης για τη χρήση της οποίας απαιτείται η κατοχή Π.Ε.Ι.. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία λήξης του Π.Ε.Ι. ορίζεται η ημερομηνία λήξης της αντίστοιχης κατηγορίας της άδειας οδήγησης ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης.

Κάτοχοι Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης για τη μεταφορά επιβατών, για μία από τις κατηγορίες D1, D1E, D και DΕ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης αντίστοιχου Π.Ε.Ι. για οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων. Κάτοχοι Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης για μεταφορά εμπορευμάτων, για μία από τις κατηγορίες C1, C1E, C και CE, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης αντίστοιχου Π.Ε.Ι. για οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων.