Οι διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων καθορίστηκαν με υπ. απόφαση (δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 5106/Β/2020), καθώς και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής των δεδομένων, όπως επίσης το είδος και το περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.

Κάθε σύστημα ελέγχου εισροών-εκροών που εγκαθίσταται στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων:

Υπολογίζει τον όγκο του περιεχομένου καυσίμου εντός εκάστης δεξαμενής, μέσω διαδοχικής μέτρησης της στάθμης και της θερμοκρασίας του καυσίμου εντός αυτής. Για τον υπολογισμό του όγκου λαμβάνεται, επίσης, υπόψη η πυκνότητα που προσδιορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους

Επίσης, το σύστημα παρακολουθεί, καταγράφει και συγκρίνει τις ποσότητες των εξερχόμενων από τους μετρητές εκροής καυσίμων, με τις αντίστοιχες εξερχόμενες ποσότητες καυσίμων από τις δεξαμενές κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης μετά την ολοκλήρωση της κάθε κίνησης. Ομοίως, συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται, διασφαλίζει και αποθηκεύει ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εισροές και εκροές από τις δεξαμενές των καυσίμων, καθώς και αποστέλλει αυτά ηλεκτρονικά σε κεντρική βάση δεδομένων. Η κεντρική βάση δεδομένων υποστηρίζεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.). Οι υποδομές της κεντρικής βάσης δεδομένων παρέχονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. Δημόσιας Διοίκησης.

Μεταβατική περίοδος

Για τις φορολογικές αποθήκες και τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, στις οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης (19/11/20) έχουν εγκατασταθεί ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών, βάσει της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Α5010479 ΕΞ 2014/30-04-2014 κοινής υπουργική απόφασης, παρέχεται προθεσμία τριών (3) μηνών για την προσαρμογή αυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.

Για τις φορολογικές αποθήκες και τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, στις οποίες έχουν εγκατασταθεί ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης της διαθεσιμότητας της κεντρικής βάσης δεδομένων, ξεκινά περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκειας έξι (6) μηνών.

Τέλος, για τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών που εγκαθίστανται σε φορολογικές αποθήκες και σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης της διαθεσιμότητας της κεντρικής βάσης δεδομένων, ξεκινά περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκειας έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία έναρξης της άδειας λειτουργίας φορολογικής αποθήκης ή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, κατά την οποία αποστέλλονται τα δεδομένα. Με τη λήξη της ως άνω δοκιμαστικής λειτουργίας άρχεται η παραγωγική λειτουργία της αποστολής δεδομένων από τα συστήματα αυτά.