Χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας, έχουν διαμορφωθεί οι κατάλληλες συνθήκες για την ηλεκτρονική αποστολή από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται για την εκτύπωση των αδειών οδήγησης, αναφέρει απόφαση του υπ. Μεταφορών, με την οποία ανατίθεται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας της εκτύπωσης των αδειών οδήγησης που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

Συγκεκριμένα, στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή, η φωτογραφία και η υπογραφή του χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου αίτησης. Για την είσοδο του ενδιαφερόμενου στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όλα τα εκτυπώσιμα στις άδειες οδήγησης στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας και της υπογραφής, αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλης δικτυακής υποδομής και ειδικής Μηχανογραφικής Εφαρμογής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ).

Προστασία Δεδομένων

Κατά τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016) και στον ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στις απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού», του άρθρου 32 «Ασφάλεια επεξεργασίας» καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων (άρθρα 12 έως 20 του ΓΚΠΔ).

Σε κάθε περίπτωση, αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής, υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για λογαριασμό του οποίου, η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας εκτελεί συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας (εκτελών την επεξεργασία) για την επίτευξη αποκλειστικά του σκοπού της εκτύπωσης των αδειών οδήγησης. Με την επίτευξη του σκοπού αυτού, ο εκτελών την επεξεργασία, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου, διαγράφει κάθε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάστηκε και σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται κάθε άλλη πράξη επεξεργασίας εκ μέρους του (όπως, αποθήκευση, κοινολόγηση, διαβίβαση κ.λπ.).

Σε περίπτωση που για διαχειριστικούς/στατιστικούς ή τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, αντί της διαγραφής, ο εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζει την τεχνική της ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων, με τρόπο ώστε η ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων να μην μπορεί πλέον να εξακριβωθεί.