Τροχοί & TIR

Πότε ένα εύλογο τίμημα δεν συνιστά «κρατική ενίσχυση» στις δημόσιες υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών

Στο 5ο Τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εκδικάστηκε η υπόθεση της εταιρείας Sad Trasporto Locale SpA κατά της εταιρείας Provincia autonoma di Bolzano που αφορούσε στην ερμηνεία του άρθρου 107 παράγρ
Δευτέρα 04/12/2023 - 16:30
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό: Sad Trasporto Locale SpA
φωτό: Sad Trasporto Locale SpA

Στο 5ο Τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εκδικάστηκε η υπόθεση της εταιρείας Sad Trasporto Locale SpA κατά της εταιρείας Provincia autonoma di Bolzano που αφορούσε στην ερμηνεία του άρθρου 107 παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 για τις Δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και κατά πόσο συνιστά κρατική ενίσχυση ή όχι το τίμημα που καταβάλλεται σε φορέα με απευθείας ανάθεση συγκοινωνιακού έργου.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι το εν λόγω άρθρο έχει την έννοια ότι:

δεν συνιστά «κρατική ενίσχυση», κατά την εν λόγω διάταξη, η αντιστάθμιση για τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας η οποία καταβάλλεται σε εγχώριο φορέα στο πλαίσιο απευθείας ανάθεσης από αρμόδια τοπική αρχή συμβάσεως παροχής δημόσιας υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών και η οποία υπολογίστηκε βάσει των λειτουργικών δαπανών που, αφενός, καθορίζονται λαμβανομένου υπόψη του προηγούμενου κόστους της υπηρεσίας που παρείχε ο απερχόμενος φορέας και, αφετέρου, συνδέονται με το κόστος ή τις αντισταθμίσεις που σχετίζονται επίσης με την προηγούμενη ανάθεση ή, εν πάση περιπτώσει, με συνήθεις παραμέτρους της αγοράς που ισχύουν για το σύνολο των φορέων εκμετάλλευσης του οικείου τομέα, εφόσον η χρήση των ως άνω στοιχείων καταλήγει στον καθορισμό κόστους που αντανακλά εκείνο το οποίο θα κατέβαλλε μια μέση επιχείρηση, με χρηστή διαχείριση και κατάλληλα εξοπλισμένη με τα αναγκαία μέσα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές.

PreviousNext