Τροχοί & TIR

Προμήθεια λεωφορείων και ασθενοφόρων. Διαγωνισμός ύψους 31.545.000,00 ευρώ

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «Ειδικά μέσα περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών και οχήματα που συμβάλουν στην επιχειρησια
Δευτέρα 15/01/2024 - 13:11
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «Ειδικά μέσα περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών και οχήματα που συμβάλουν στην επιχειρησιακή ετοιμότητα» συνολικού προϋπολογισμού 31.545.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε επτά (7) τμήματα, με κριτήριο ανάθεσης να είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για τα τμήματα (1) έως (5) και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής για τα τμήματα (6) – (7).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες: Τηλ.: 213 1331110- 1133- 1143 και email: gdoy.1proc@civilprotection.gr

PreviousNext