Αλλαγές στη νομοθεσία και για μεταφορές καπνικών προϊόντων

 

Εξοντωτικά πρόστιμα προβλέπονται στο σχέδιο νόμου του υπ. Οικονομικών «Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού», το οποίο ανέβηκε προς δημόσια διαβούλευση και θα παραμείνει μέχρι τις 19/10/20. Στο ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπεται η λειτουργία ενός ενιαίου κεντρικού μητρώου εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, στο οποίο εμπλέκονται και οι μεταφορείς καπνικών προϊόντων.

Τα κυριότερα σημεία του σχεδίου νόμου που ενδιαφέρουν τους ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων είναι τα παρακάτω:

Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων: Δημιουργείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο καταγράφονται οι σταθερές και κινητές δεξαμενές αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής των δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς και ενεργειακών προϊόντων, για τα οποία έχει καταβληθεί το σύνολο των ανωτέρω επιβαρύνσεων. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων τελικών καταναλωτών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α' της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (A' 137).

 

 

Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα - Τροποποίηση της παρ. 8α του άρθρου 15 ν. 3054/20026: Η υποπερ. ββ΄ της παρ. 8α του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230) αντικαθίσταται και η παρ. 8α διαμορφώνεται ως εξής:

«8α. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από κατόχους άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, με μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν:

αα) σε εμφανές σημείο, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας Εμπορίας, άδειας Λιανικής Εμπορίας ή Συνεταιρισμού ή Κοινοπραξίας αυτών, ή άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχουν συνάψει σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5Α, των παρ. 5γ και 8 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 7, καθώς και των κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, και

ββ) ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS)».

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του συστήματος GPS, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και πλωτών εφοδιαστικών μέσων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του συστήματος με το οποίο θα αντλούνται και θα αξιοποιούνται οι πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS) των μεταφορικών μέσων.

α) Σε περίπτωση διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα που δεν φέρουν ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS), επιβάλλεται πρόστιμο από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) χιλιάδες ευρώ για κάθε μεταφορικό μέσο.

β) Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) και της ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.

Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Με την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του διοικητικού προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση βάσει νομοθετικής διάταξης το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%). Η χορηγηθείσα αναστολή αίρεται αυτοδικαίως στην περίπτωση μη τήρησης της ως άνω ρύθμισης».

Διαχείριση και πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα εισροών – εκροών: Η Α.Α.Δ.Ε. καθίσταται αποκλειστικά αρμόδια για την ανάπτυξη και διαχείριση του λογισμικού εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων εισροών – εκροών και των συστημάτων εντοπισμού γεωγραφικής θέσης μεταφορικών μέσων (GPS), καθώς και για τη διαχείριση των δεδομένων αυτών. Υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα εισροών – εκροών και εντοπισμού γεωγραφικής θέσης μεταφορικών μέσων (GPS) που έχουν σχεδιαστεί ή λειτουργούν σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου περιέρχονται στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία υπεισέρχεται και σε τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβατικά κείμενα και αφορούν στα συστήματα αυτά. Πρόσβαση στα ανωτέρω πληροφοριακά συστήματα έχουν, πέραν των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και οι λοιπές συναρμόδιες αρχές, για σκοπούς ελέγχου.

Προϊόντα καπνού

 

Δημιουργείται ενιαίο κεντρικό μητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών που θα καλύπτει ενέργειες, όπως η αποστολή σε άλλο κράτος – μέλος, παραλαβή από άλλο κράτος-μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταποίηση, διαμεσολάβηση, κατοχή και χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών, η παραγωγή, αποθήκευση, μεταποίηση, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών, η κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, αποστολή, παραλαβή, κατοχή, διαμεσολάβηση και χονδρική εμπορία του εξοπλισμού παραγωγής αυτών, καθώς και οι λοιπές δραστηριότητες στο πλαίσιο της εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς με την εξαίρεση των καπνοκαλλιεργητών.

Στο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet δημιουργείται μητρώο υπό την ονομασία «Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών» (ΕΚΜΕΑ).

Στο μητρώο αυτό καταχωρίζονται, τηρούνται και παρακολουθούνται όλες οι άδειες ή εγκρίσεις, οι οποίες χορηγούνται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εν γένει σε νομικές οντότητες, τα οποία δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, καθώς και κάθε άλλη δήλωση ή γνωστοποίηση ή κοινοποίηση που υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές αντί της άδειας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, στα οποία δεν χορηγείται κατά νόμο άδεια ή έγκριση ή δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ή γνωστοποίησης ή κοινοποίησης, αντί άδειας, στις αρμόδιες αρχές, υποβάλλουν δήλωση καταχώρισης στο ΕΚΜΕΑ. Με την καταχώριση στο ανωτέρω μητρώο των αδειών, εγκρίσεων ή γνωστοποιήσεων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και την υποβολή των δηλώσεων σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, αποδίδεται σε καθέναν από τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών μοναδικός Αριθμός Μητρώου Διακινητή Καπνικών Προϊόντων (ΑΜΔΙΚΑΠ).

Ο ΑΜΔΙΚΑΠ του αποστολέα και του παραλήπτη αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας μέχρι το τελικό σημείο λιανικής πώλησης στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση εμπορικά ή συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς.

 

Πληροφοριοδότες με παχυλή αμοιβή

 

Το νέο σχέδιο νόμου «Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού» εκτός τα αυστηρά πρόστιμα για παραβάσεις, προβλέπει, επίσης, τον καθορισμό αμοιβής στους παρέχοντες πληροφορίες, οι οποίοι συμβάλλουν,

- στη διευκόλυνση της έρευνας για τη διαπίστωση και καταστολή λαθρεμπορικών πράξεων ή

- στην κατάσχεση λαθραίων ειδών και εμπορευμάτων.

Το ύψος και το είδος των αμοιβών που δίδονται ως αντάλλαγμα στα παραπάνω πρόσωπα μπορεί να είναι υλικές, χρηματικές ή άλλες, ή και ηθικές. Οι χρηματικές αμοιβές που καταβάλλονται είναι κατ’ αποκοπή ποσά ή και ποσοστιαίες, έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των εισπραχθέντων πολλαπλών τελών ή του πλειστηριάσματος των κατασχεθέντων λαθραίων ειδών.

Ενδιαφέρον, όμως, έχει και η επόμενη παράγραφος με την οποία προβλέπεται η έκδοση σχετικής απόφασης με την οποία θα καθορίζονται τα μέτρα προστασίας για τα πρόσωπα - πληροφοριοδότες.