Προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε από τεχνικό πρόβλημα του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λαμβάνονται με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, με την οποία επιτρέπεται ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της ανωτέρω έκτακτης ανάγκης η κυκλοφορία εντός της Ελληνικής Επικράτειας μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών κάθε κατηγορίας (μηχανοκίνητων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων) και λεωφορείων, δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης, χωρίς την έκδοση του εντύπου άδειας κυκλοφορίας, αλλά με αντίγραφο του πιστοποιητικού ταξινόμησης (φωτό).

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν άμεσα να προχωρήσουν σε:

  • Θέση σε κυκλοφορία οχήματος για πρώτη φορά στην Ελλάδα

  • Κυκλοφορία οχήματος που έχει ήδη τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, κατόπιν μεταβίβασης

  • Κυκλοφορία ειδικά φορτηγών δημόσιας χρήσης, φορτηγών ιδιωτικής χρήσης μ.β. άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και Ε.Δ.Χ. που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, κατόπιν μεταβίβασης

  • Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας

  • Χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή κλοπής:

Αναλυτικότερα:

(α) Θέση σε κυκλοφορία οχήματος για πρώτη φορά στην Ελλάδα: Κατόπιν της έκδοσης του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας παραδίδει στον ενδιαφερόμενο φωτοαντίγραφο του αντίτυπου Α του Πιστοποιητικού κάθε μία σελίδα του οποίου θα φέρει σφραγίδα της υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου και θα αναγράφονται: i. o αριθμός των χορηγούμενων πινακίδων κυκλοφορίας, ii. ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός ή επωνυμία και Α.Φ.Μ. του προσώπου στο όνομα του οποίου το όχημα πρόκειται να τεθεί σε κυκλοφορία, iii. το μεικτό και ωφέλιμο βάρος των φορτηγών, iv. κάθε άλλη αναγκαία παρατήρηση ή δέσμευση, όπως προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία, λ.χ. παρακράτηση κυριότητας, κατηγορία οχήματος, χρήση (ιδιωτική / δημόσια), μεταφορικό έργο, έδρα Ε.Δ.Χ. οχήματος, αμεταβίβαστο κλπ.

Στο φωτοαντίγραφο του αντίτυπου Α του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης που χορηγείται αναγράφεται ο κωδικός εργοστασίου κατασκευής και ο κωδικός τύπου, όπως φαίνεται από το δελτίο κοινοποίησης που έχει εκδοθεί και προκύπτει από το τεχνικό αρχείο οχημάτων για τις περιπτώσεις καινούργιων οχημάτων.

(β) Κυκλοφορία οχήματος που έχει ήδη τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, κατόπιν μεταβίβασης: Η κυκλοφορία επιτρέπεται με θεωρημένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας κυκλοφορίας, επί της οποίας έχει καταχωρηθεί η μεταβίβαση στο νέο ιδιοκτήτη. Επί της αδείας συμπληρώνονται από την υπηρεσία τα αναφερόμενα ανωτέρω στοιχεία που απαιτούνται, εφ’ όσον δεν προκύπτουν από την άδεια κυκλοφορίας, και η ημερομηνία της μεταβίβασης.

Φορτηγά και λεωφορεία

Ειδικότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία προβλέπονται τα εξής:

(γ) Κυκλοφορία ειδικά φορτηγών δημόσιας χρήσης, φορτηγών ιδιωτικής χρήσης μ.β. άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και Ε.Δ.Χ. που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, κατόπιν μεταβίβασης: Ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία καταχώρισης στο βιβλιάριο μεταβολών. Η κυκλοφορία των οχημάτων της κατηγορίας αυτής γίνεται με το βιβλιάριο μεταβολών και επικυρωμένο αντίγραφο της παλαιάς άδειας κυκλοφορίας. Από την εφαρμογή αυτή εξαιρείται η θέση σε κυκλοφορία ΦΔΧ με αρχική χορήγηση.

(δ) Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας: Στις περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή φθοράς της άδειας κυκλοφορίας, θα χορηγείται θεωρημένο από την οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας έντυπο, το οποίο θα εκτυπώνεται από το ιστορικό αρχείο οχημάτων του πληροφοριακού συστήματος των αδειών κυκλοφορίας και στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία χορήγησης του εντύπου, προκειμένου να καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα αδειών κυκλοφορίας, μετά την επαναφορά του σε κανονική λειτουργία.

(ε) Χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή κλοπής: Στις περιπτώσεις αυτές, θα ακολουθείται η διαδικασία χορήγησης πινακίδων κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, αναζητώντας τα σχετικά στοιχεία από το ιστορικό αρχείο του πληροφοριακού συστήματος των αδειών κυκλοφορίας. Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας και στην Α όψη της άδειας αναγράφεται: «Νέος αριθμός …..», ημερομηνία χορήγησης και υπογράφεται αρμοδίως. Σε περίπτωση απώλειας άδειας και πινακίδων ακολουθείται η διαδικασία της παρούσας παραγράφου σε συνδυασμό με την υποπαρ. (δ). Μετά την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία η ημερομηνία αυτή θα καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα αδειών κυκλοφορίας.

2. Ευνόητο είναι ότι σ’ όλες τις διαδικασίες αναζητούνται όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ή αντιγράφου αδείας κυκλοφορίας ή τη χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας των υπ’ όψη οχημάτων, τα οποία τηρούνται στον φάκελο του οχήματος.

Για τις μεταβολές που πραγματοποιούνται η υπηρεσία Μεταφορών θα κάνει διασταύρωση με το ιστορικό αρχείο οχημάτων. Καταβάλλεται, επίσης, κανονικά το προβλεπόμενο τέλος αδείας οχήματος, το οποίο δεν θα καταβληθεί ξανά, όταν χορηγηθεί το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας.

3. Τα ανωτέρω έντυπα, τα οποία επέχουν θέση άδειας κυκλοφορίας ισχύουν για ένα μήνα από την χορήγησή τους και οι κάτοχοί τους προσέρχονται στην υπηρεσία για την έκδοση του εντύπου άδειας κυκλοφορίας, χωρίς καταβολή επιπλέον τελών. Ως ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας θα αναγράφεται η ημερομηνία χορήγησης των ανωτέρω εντύπων, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

4. Τα οχήματα που τίθενται σε κυκλοφορία σύμφωνα με αυτή την εγκύκλιο έχουν την υποχρέωση ασφάλισης για αστική ευθύνη, όπως ορίζει η νομοθεσία, καθώς και την υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας.

Καμιά πρόβλεψη για τα διεθνών μεταφορών

Ωστόσο, καμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν περιλαμβάνει τα φορτηγά διεθνών μεταφορών ούτε τα λεωφορεία διεθνών γραμμών, τα οποία δε μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό χωρίς την κανονική έντυπη άδεια.

Τα παραπάνω αντίγραφα πιστοποιητικών δεν ισχύουν στο εξωτερικό, εκτός και αν οι υπηρεσίες Μεταφορών χορηγήσουν προσωρινό έντυπο στην αγγλική γλώσσα με επικύρωση που να αναφέρει ότι αυτό το έντυπο επέχει θέση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας.

Να υπενθυμίσουμε, τέλος, ότι το πρόβλημα με το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών του υπ. Μεταφορών εμφανίστηκε τον περασμένο Αύγουστο, οπότε δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα της χρήσης αντιγράφου του πιστοποιητικού ταξινόμησης για ένα μήνα, περίοδος που έληξε στις 17 του Σεπτέμβρη.