Τροχοί & TIR

Προϋποθέσεις έκδοσης αδειών κυκλοφορίας οχημάτων ADR

Καθορίστηκαν από το υπ. Υποδομών και Μεταφορών οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα προϊόντα ή υλικά. Πρόκειται για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημ
Τρίτη 02/05/2023 - 16:40
Κοινοποίηση στα Social Media
adr βυτιο διοδια

Καθορίστηκαν από το υπ. Υποδομών και Μεταφορών οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα προϊόντα ή υλικά.

Πρόκειται για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων των κατηγοριών EX/II, EX/III, FL, AT και MEMU, όπως ορίζονται στη Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (Συμφωνία ADR).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει βασικά να είναι διαθέσιμα από τον κατασκευαστή όμως και ο αγοραστής του οχήματος θα πρέπει να έχει γνώση. Έτσι, λοιπόν:

1. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχήματος ADR απαιτείται η υποβολή στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, και ισχύοντος πιστοποιητικού έγκρισης οχήματος ADR από Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της χώρας.

2. Για την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης οχήματος ADR εφαρμόζονται τα εξής:

α. Εάν υπάρχει ισχύον πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR από τη χώρα της προηγούμενης ταξινόμησης του οχήματος, το όχημα προσκομίζεται σε ΚΤΕΟ, όπου ταυτοποιείται το όχημα και με βάση το ισχύον πιστοποιητικό εκδίδεται ελληνικό πιστοποιητικό ADR με την ίδια ημερομηνία λήξης.

β. Εάν δεν υπάρχει πιστοποιητικό ή έχει λήξει ή τα στοιχεία του πιστοποιητικού δεν αντιστοιχούν στο όχημα, το όχημα προσκομίζεται σε φορέα επιθεώρησης για την έκδοση πιστοποιητικού δοκιμής οχήματος ADR, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας. Στη συνέχεια προσκομίζεται σε ΚΤΕΟ, όπου ελέγχονται τα σημεία των ομάδων ελέγχου «Ταυτοποίηση οχήματος» και «Οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατηγοριών EX/II, EX/III, FL, AT και MEMUs» του Παραρτήματος I του άρθρου 13 της υπ’ αρ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργικής απόφασης και εκδίδεται το πιστοποιητικό ADR, σύμφωνα με τη διαδικασία 1i του Παραρτήματος Β του άρθρου 6 της υπό στοιχεία οικ. Γ4/91661/3951/2019 (Β’ 5059) υπουργικής απόφασης.

γ. Εάν πρόκειται για ελκυστήρα ή όχημα μεταφοράς αποσπώμενης δεξαμενής (demountable tank) άνω των 1.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίου-δεξαμενής (tank-container) άνω των 3.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς δεξαμενής σε αφαιρούμενο αμάξωμα (tank swap-body) άνω των 3.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς φορητής δεξαμενής (portable tank) άνω των 3.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGCs) άνω των 3.000 λίτρων ή όχημα μεταφοράς αφαιρούμενων χωνευτηρίων για UN 3257, τα οποία τίθενται για πρώτη φορά στην κυκλοφορία διεθνώς και διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σύμφωνα με τον Κανονισμό UN Αρ. 105, δεν απαιτείται το πιστοποιητικό δοκιμής οχήματος ADR. Για την έκδοση του πιστοποιητικού έγκρισης οχήματος ADR απαιτείται η υποβολή στο ΚΤΕΟ:

γα. Του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου σύμφωνα με τον Κανονισμό UN Αρ. 105 ή του δελτίου κοινοποίησης

γβ. βεβαίωσης κατασκευαστή ή αντιπροσώπου τουκατασκευαστή, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις στο όχημα που να μεταβάλλουν την εγκυρότητα της έγκρισης. Στη βεβαίωση αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος,

γγ. βεβαίωσης κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του κατασκευαστή με την οποία βεβαιώνεται ότι οι προσδέσεις είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του κεφ. 9.7. της Συμφωνίας ADR ανάλογα με το είδος της μεταφερόμενης δεξαμενής.

3. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας βυτιοφόρου οχήματος (σταθερής δεξαμενής) ή οχήματος συστοιχίας δοχείων ή οχήματος μεταφοράς αποσπώμενης δεξαμενής, απαιτείται η υποβολή πέραν του δικαιολογητικού
της παρ. 1 και αντιγράφου του αρχείου της δεξαμενής.

Το αρχείο πρέπει να περιέχει τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου δεξαμενής, αρχικής επιθεώρησης και τυχόν περιοδικών, ενδιάμεσων και έκτακτων επιθεωρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία ADR. Στην περίπτωση που το αρχείο δεν είναι πλήρες απαιτούνται κατ’ ελάχιστο το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου δεξαμενής, το πιστοποιητικό της τελευταίας περιοδικής επιθεώρησης ή αρχικής επιθεώρησης αν δεν υπήρχε υποχρέωση περιοδικής και το πιστοποιητικό της τελευταίας ενδιάμεσης επιθεώρησης αν υπήρχε υποχρέωση. Εφόσον το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου δεξαμενής έχει εκδοθεί από φορέα της χώρας, απαιτείται και δήλωση του κατασκευαστή περί συμμόρφωσης της δεξαμενής με την έγκριση τύπου σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε του άρθρου 11.

4. Ειδικά για τα οχήματα μεταφοράς αποσπώμενης δεξαμενής, τα οχήματα μεταφοράς δεξαμενής σε αφαιρούμενο αμάξωμα και τα οχήματα μεταφοράς αφαιρούμενων χωνευτηρίων για UN 3257, εκδίδεται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο περιλαμβάνονται το πλήθος και ο αναγνωριστικός αριθμός των αποσπώμενων δεξαμενών, δεξαμενών σε αφαιρούμενο αμάξωμα ή χωνευτηρίων.

Για την έκδοση του υπηρεσιακού σημειώματος, υποβάλλονται τα εξής:

α. Πιστοποιητικό δοκιμής οχήματος ADR του άρθρου 3.

β. Αντίγραφο του σχεδίου της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 3 το οποίο υποβάλλεται για την έκδοση του Πιστοποιητικού δοκιμής οχήματος ADR. Το υπηρεσιακό σημείωμα παραμένει στον φάκελο του οχήματος που τηρείται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και αντίγραφό του μαζί με το αντίγραφο του σχεδίου βρίσκεται στο όχημα. Στην άδεια κυκλοφορίας τίθεται η παρατήρηση «Μεταφορά σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα υπ’ αρ. ……» (κωδικός 126).

5. Στην άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων ADR τίθεται η παρατήρηση «ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΑDR)» (κωδικός 116). Ειδικά για τα οχήματα ADR μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίου δεξαμενής, φορητής δεξαμενής, αποσπώμενης δεξαμενής, και εμπορευματοκιβωτίου αερίων πολλαπλών στοιχείων, τίθεται παρατήρηση «ΟΧΗΜΑ ADR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ».

6. Μετά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, με την υποβολή αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας στο ΚΤΕΟ εκδίδεται νέο πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος σύμφωνα με τη διαδικασία 1iiγ του Παραρτήματος Β του άρθρου 6 της υπό στοιχεία οικ. Γ4/91661/3951/2019 υπουργικής απόφασης. Για οχήματα που εκτελούν αποκλειστικά εθνικές μεταφορές η αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας στο πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR δεν είναι υποχρεωτική μέχρι την πρώτη ανανέωσή του.

Μικρά βυτιοφόρα

Βυτιοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς υγρών καυσίμων με χωρητικότητα δεξαμενής μικρότερη ή ίση των χιλίων (1000) λίτρων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας έως 30.9.2019, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται έως 31.12.2029 για τη διενέργεια αποκλειστικά εθνικών μεταφορών πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου, και με την προϋπόθεση ότι παραμένουν ασφαλή και κατάλληλα για την μεταφορά αυτή. Επί των αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου σημειώνεται παρατήρηση «ΔΕΞΑΜΕΝΗ≤1000 ΛΙΤΡΩΝ» κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού ογκομέτρησης από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, ή από αμοιβαία αναγνωρισμένο εργαστήριο. Οι δεξαμενές των οχημάτων αυτών υπόκεινται ανά τρία (3) έτη σε επιθεώρηση από φορείς επιθεώρησης του άρθρου 4 που πραγματοποιούν περιοδική επιθεώρηση δεξαμενής. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει έλεγχο εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης δεξαμενής και το πρακτικό επιθεώρησης δεξαμενής που εκδίδεται μετά το πέρας αυτής έχει ισχύ (3) τριών ετών. H ύπαρξη της παρατήρησης στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και η ισχύς του πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής, το οποίο και προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο σε κάθε Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο, ελέγχεται από το διενεργούν τον έλεγχο ΚΤΕΟ. Σε περίπτωση έλλειψης της παρατήρησης ή έλλειψης του πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής ή λήξης της ισχύος αυτού, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στον κωδικό 1404 «Ελλείψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας» επί του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος.

Η έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε φορτηγά οχήματα κατηγορίας ΕΧ/ΙΙ ή ΑΤ, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος ≤7500 Kg, των οποίων η ηλεκτρική καλωδίωση δεν πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων που αναφέρονται στο 9.2.2.2.1. του παραρτήματος Ι.1.B της Συμφωνίας ADR, επιτρέπεται για δύο (2) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας, για τη διενέργεια αποκλειστικά εθνικών μεταφορών. Για τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών πρέπει να πληρούνται οι λοιπές απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR και οι διατάξεις της παρούσας. Επί των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών τίθεται η παρατήρηση «ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».

PreviousNext