Τροχοί & TIR

Ψηφιακή εφαρμογή για ακινησία οχημάτων

Αιτήματα, τα οποία αφορούν, τόσο στην ακινητοποίηση των οχημάτων, όσο και στην άρση αυτής, υποβάλλονται ψηφιακά στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, με τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε. «Τα α
Δευτέρα 21/08/2023 - 11:06
Κοινοποίηση στα Social Media
car terminal

Αιτήματα, τα οποία αφορούν, τόσο στην ακινητοποίηση των οχημάτων, όσο και στην άρση αυτής, υποβάλλονται ψηφιακά στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, με τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε. «Τα αιτήματά μου» για τα πρόσωπα που διαθέτουν κωδικούς Taxisnet ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς το αρμόδιο Τελωνείο για τα λοιπά πρόσωπα.

Η είσοδος στην εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. «Τα αιτήματά μου» πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade,gov.gr), επιλέγοντας από το μενού my AADE τα αιτήματά μου. Στη συνέχεια, ο συναλλασσόμενος, αφού συνδεθεί με τους κωδικούς του στο TAXISnet, υποβάλλει το αίτημά του προς το αρμόδιο Τελωνείο, ακολουθώντας τη διαδρομή: «Νέο Αίτημα» → επιλογή κατηγορίας «Τελωνεία» → «Για ποιον θέλει να αποστείλει το αίτημα» (για τον εαυτό του ή ως εκπρόσωπος) → «Υπηρεσία υποβολής Αιτήματος» → Θεματική Ομάδα «Οχήματα – Προσωρινή Εισαγωγή» → Διαδικασία «Ακινητοποίηση Οχημάτων & Άρση ακινησίας οχημάτων» → Τμήμα (δεν είναι υποχρεωτικό) και ακολούθως επισύναψη του σχετικού δικαιολογητικού «Εισιτήριο μεταφορικού μέσου».

Η ακινητοποίηση του οχήματος πραγματοποιείται, με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου προσώπου, σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου.

Η καταβολή των τελών κυκλοφορίας που αναλογούν για το αιτούμενο διάστημα κυκλοφορίας πραγματοποιείται, ηλεκτρονικά, με υποβολή «e-αίτησης» στο Υποσύστημα Εισαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet) για τα πρόσωπα που διαθέτουν κωδικούς TAXISnet ή με φυσική παρουσία στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τα λοιπά πρόσωπα.

Ειδικότερα:

Για την ακινητοποίηση του οχήματος, το δικαιούχο προσωρινής εισαγωγής πρόσωπο υποβάλλει αίτημα, ενημερώνοντας το τελωνείο ελέγχου, πριν την παρέλευση του νόμιμου διαστήματος κυκλοφορίας, για την ημερομηνία της επικείμενης ακινητοποίησης αυτού. Στο αίτημα θα πρέπει:

α) να αναγράφεται η ένδειξη του χιλιομετρητή του οχήματος και

β) να αναφέρεται, ο ιδιωτικός χώρος στάθμευσης του αυτοκινήτου, όπου θα παραμένει το όχημα, κατά το χρόνο της θέσης του σε ακινησία. Παράλληλα, στην αρμόδια για τον έλεγχο της ακινητοποίησης τελωνειακή αρχή κατατίθεται εγγύηση από αξιόχρεο τρίτο πρόσωπο που πρέπει να καλύπτει τους αναλογούντες στο όχημα δασμούς και φόρους.

Για την άρση της ακινησίας του οχήματος και κατόπιν αιτήσεως για την εκ νέου κυκλοφορία του οχήματος στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, πραγματοποιείται έλεγχος τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής, για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Εφόσον το τελωνείο διαπιστώσει ότι ο αιτών είναι δικαιούχο πρόσωπο, τον ενημερώνει, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στην καταβολή των αναλογούντων για το αιτούμενο διάστημα τελών κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, η συσταθείσα για το ακινητοποιημένο όχημα εγγύηση αίρεται και επιστρέφεται στον εγγυητή. Η καταβολή των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας δύναται να πραγματοποιηθεί, είτε ηλεκτρονικά με υποβολή «e-αίτησης» στο Υποσύστημα Εισαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet), βεβαίωση των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας από το αρμόδιο τελωνείο και ηλεκτρονική πληρωμή, είτε με φυσική παρουσία του δικαιούχου προσώπου στο Τελωνείο. Προκειμένου να καταβληθούν, ηλεκτρονικά, τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας:

α) ο υπόχρεος υποβάλλει e-αίτηση στο ICISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή www.aade.gr/Τελωνειακές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές συναλλαγές/IMPORTS - Σύστημα Εισαγωγών, όπου εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet. Μετά την είσοδο στην ανωτέρω εφαρμογή, μέσα από τη διαδρομή Εισαγωγές/e-Αίτηση/Υποβολή eΑίτησης, συμπληρώνει στη θέση «Υποβάλλων» τον ΑΦΜ του, δηλώνει ότι πρόκειται για e-Αίτηση γενικού σκοπού και ότι θα πληρωθεί ηλεκτρονικά. Επίσης, συμπληρώνει στην e-αίτηση και όποια άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ICISnet στην διαδρομή: https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakesypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/imports-systima-eisagogon στην ενότητα «Οδηγίες χρήσης e-Υπηρεσιών» επιλέγοντας «Ε-Αίτηση Εγχειρίδιο TRADER εκδ.1.01».

β) Ο οριζόμενος υπάλληλος του αρμόδιου τελωνείου, αφού αποδεχτεί την υποβληθείσα e-αίτηση: βα) συμπληρώνει το οφειλόμενο ποσό στον κωδικό μηχανογράφησης 616 ββ) ελέγχει ότι έχει συμπληρωθεί το MRN του σχετικού τελωνειακού παραστατικού στην θέση «Αναφερόμενα Παραστατικά», διαφορετικά προβαίνει ο ίδιος στη συμπλήρωσή του και βγ) δημιουργεί εντολή ηλεκτρονικής πληρωμής, κατά τα ισχύοντα για τις υποβαλλόμενες e-αιτήσεις.

γ) Ο υπόχρεος εισέρχεται στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών πληρωμών του ICISnet και, συγκεκριμένα, στη διαδρομή www.aade.gr/Τελωνειακές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές συναλλαγές/Ηλεκτρονικές Πληρωμές με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet και δημιουργεί ταυτότητα ηλεκτρονικής πληρωμής. Σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ICISnet στην διαδρομή: https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakesypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/ilektronikes-pliromes στην ενότητα «Οδηγίες χρήσης e-Υπηρεσιών», επιλέγοντας «Σύντομος Οδηγός για την Δημιουργία Ταυτότητας Πληρωμής». Αναλυτικότερες οδηγίες υπάρχουν στην επιλογή «Εγχειρίδιο Χρήσης για Ηλεκτρονικές Πληρωμές».

δ) Μετά τη δημιουργία της συστημικής ηλεκτρονικής ταυτότητας πληρωμής στο ICISnet, είναι δυνατή η ηλεκτρονική πληρωμή του οφειλόμενου ποσού, μέσω web banking του υπόχρεου προς καταβολή των τελών κυκλοφορίας και ο υπόχρεος δύναται να ανακτήσει το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής από την ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών πληρωμών του ICISnet.

Η επικαιροποίηση του Δελτίου Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ) στο Υποσύστημα Εισαγωγών του (ICISnet), καθώς και η ενημέρωση του φυσικού αρχείου του συναλλασσόμενου πραγματοποιούνται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τελωνείου, ο οποίος, ακολούθως, αποστέλλει, ηλεκτρονικά, στον συναλλασσόμενο το επικαιροποιημένο, ως προς την ημερομηνία ισχύος, ΔΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η επικαιροποίηση του Δελτίου Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ) στο Υποσύστημα Εισαγωγών του (ICISnet), καθώς και η ηλεκτρονική καταχώρηση των ημερομηνιών και του τόπου ακινητοποίησης, αποτελεί υποχρέωση του αρμόδιου τελωνειακού υπαλλήλου, αφού συνιστά στοιχείο ελέγχου και παρακολούθησης των όρων του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής.

Επισημαίνεται ότι η κυκλοφορία οχήματος που έχει υπαχθεί στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει δηλωθεί ως ακινητοποιημένο, επισύρει τα πρόστιμα της παρ. Α1 του άρθρου 137 του ν.2960/2001.

Τέλος, για τα οχήματα που είναι ήδη, πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 18 του ν. 5000/2022, ακινητοποιημένα, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ.247/13/1.1.3.1988 Α.Υ.Ο., η ανωτέρω απλουστευμένη διαδικασία εφαρμόζεται, μετά την, κατά τα ειδικότερα στην ως άνω απόφαση οριζόμενα, αποσφράγισή τους.

PreviousNext