Τροχοί & TIR

Ρυμούλκηση λεωφορείων Ο.ΣΥ. Διαγωνισμός 360.000 ευρώ

Η Ο.ΣΥ. (Οδικές Συγκοινωνίες) Α.Ε. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για
Πέμπτη 06/07/2023 - 09:50
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η Ο.ΣΥ. (Οδικές Συγκοινωνίες) Α.Ε. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς (ρυμούλκησης) των ακινητοποιημένων λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε., εκτιμώμενης δαπάνης στην αξία των 360.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παράτασης.

Η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 120.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) [ήτοι 120.000,00€ x 3 έτη (2 + 1 έτος παράτασης) = 360.000,00€ (πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.) + 86.400,00€ (24% Φ.Π.Α.) = 446.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και του δικαιώματος μονομερούς παράτασης].

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο (2) έτη από την υπογραφή της, με δικαίωμα του αναθέτοντος φορέα για μονομερή παράταση της σύμβασης.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Προμηθειών – Τμήμα Δημόσιων Διαγωνισμών, τηλ.: 210 4270722, 2104270693, Email: tmefodiasmou1@osy.gr, tmefodiasmou2@osy.gr.

PreviousNext