Τροχοί & TIR

Ρυθμίσεις για συγκοινωνία σε μικρά νησιά

Τη δυνατότητα παραχώρησης μικροσυγκοινωνίας άγονης γραμμής σε νήσους με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων δίνει σχετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδ
Παρασκευή 24/03/2023 - 13:47
Κοινοποίηση στα Social Media

Τη δυνατότητα παραχώρησης μικροσυγκοινωνίας άγονης γραμμής σε νήσους με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων δίνει σχετική ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών…» κ.λπ. που κατατέθηκε στη Βουλή.

Έτσι με τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 4850/2021 ορίζεται ότι:

«Άρθρο 67

Παραχώρηση μικροσυγκοινωνίας άγονης γραμμής σε νήσους με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων

1. Στις περιπτώσεις νήσων με πληθυσμό κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, των κατά το άρθρο 3 του π.δ. 967/1979 (Α’ 272) χαρακτηριζόμενων νέων άγονων γραμμών, καθώς και των ήδη υφιστάμενων έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη παραχώρησης του μεταφορικού έργου, η παραχώρηση της μικροσυγκοινωνίας υπό την έννοια της περ. δ) του άρθρου 1 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, γίνεται με απόφαση του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του π.δ. 967/1979.

2. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού σε νήσους κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων δύνανται:

(α) να αναλαμβάνουν οι ίδιοι ή οι δημοτικές επιχειρήσεις αυτών το έργο της μικροσυγκοινωνίας με ίδια ή μισθωμένα λεωφορεία ηλικίας έως είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, ή

(β) να παραχωρούν το έργο της εκτέλεσης της μικροσυγκοινωνίας σε τρίτους με λεωφορεία ηλικίας έως είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, με απόφαση έγκρισης της οικείας Περιφέρειας και ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 967/1979, καθώς και με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτήν.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παρούσας, άδειες παραχώρησης μικροσυγκοινωνίας σε έτερους μεταφορείς - μεμονωμένους αυτοκινητιστές παύουν να ισχύουν. Τα πρόσωπα αυτά καταθέτουν τις άδειες κυκλοφορίας και τις πινακίδες των λεωφορείων ιδιοκτησίας τους στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της οικείας περιφέρειας.

3. Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ της αφετηρίας, των ενδιάμεσων στάσεων και του τέρματος της διαδρομής της αγόνου γραμμής, στην οποία εκτελείται η μικροσυγκοινωνία, ορίζεται σε τετρακόσια (400) μέτρα, με δυνατότητα περαιτέρω μείωσης, εφόσον υφίστανται ιδιαίτερες συνθήκες που το επιβάλλουν και ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού».

PreviousNext