Από την 18η Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη, τίθεται σε λειτουργία για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) μέσω του οποίου, οι ενδιαφερόμενοι για «Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης» και «Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης», που υπάγονται στην περιοχή αρμοδιότητας των ανωτέρω Υπηρεσιών, δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων της φωτογραφίας και της υπογραφής τους, σε ψηφιακή μορφή, ηλεκτρονικά, μέσω της αναπτυχθείσας ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου αίτησης.

Στη συνέχεια, οι ανωτέρω αναφερόμενες Υπηρεσίες αποστέλλουν ηλεκτρονικά όλα τα εκτυπώσιμα στις άδειες οδήγησης στοιχεία προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ), χωρίς να απαιτείται η αποστολή φυσικού φακέλου.

Η διαδικασία

Από 18/03/21 οι ενδιαφερόμενοι για «Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης» και «Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης», που υπάγονται στην περιοχή αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, δύνανται να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών https://drivers-vehicles.services.gov.gr και ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στον παραπάνω ιστότοπο να καταχωρούν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Για την είσοδο των ενδιαφερόμενων στην ανωτέρω εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή τους με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, για τις διαδικασίες «Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης» και «Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης», εφόσον έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, αποστέλλουν προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας όλα τα εκτυπώσιμα στις άδειες οδήγησης στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας και της υπογραφής, ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η αποστολή φυσικού φακέλου, μέσω της αναπτυχθείσας ειδικής Μηχανογραφικής Εφαρμογής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.