Από τώρα είναι ανοιχτή η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ), χωρίς δηλαδή να χρειάζεται να πας στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σου.

Η ηλεκτρονική δήλωση απώλειας της αστυνομικής ταυτότητας επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Για την υποβολή της δήλωσης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/ χρήστη.

Η αυθεντικοποίηση γίνεται μετά από επιλογή του χρήστη με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

β) Με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, όταν τα υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε η έδρα τους βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,. Αυθεντικοποίηση γίνεται, επίσης, και με τη χρήση εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής.

Μετά την αυθεντικοποίηση, η δήλωση που υποβάλλεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ) επέχει θέση αποδεικτικού κατάθεσης της δήλωσης στην ψηφιακή θυρίδα της ΕΛ.ΑΣ., φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κα η γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες: α) Ως ηλεκτρονικό έγγραφο διακινούμενο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.

β) Ως έντυπο έγγραφο, εφόσον εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου.

Τέλος, αν όλα τα παραπάνω σας φαίνονται αρκετά δύσκολα, δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας.